3420

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ရက္ ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ ရြက္ၿပီး  အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ ( ၃၀ )ဦးတက္ေရာက္ ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)           ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ (၂၉-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ၂၈/၂၀၁၈ အရ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ကို ျပည္နယ္၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ပတ္သက္၍ အမိန္႔ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔ရက္အထိ လစ္လပ္ လ်က္ရွိေသာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီး၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီးဦး၀ဏၰေက်ာ္အား ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း၊

(ခ)    ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ သထံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေလ့က်င့္ေရးကြင္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္အဆင့္ေဘာလံုးကြင္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားပါရွိရမည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ အားကစားကြင္းေျမအျဖစ္ပိုင္ဆိုင္မႈရရွိေစရန္ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရ မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဌာနပိုင္ေျမအျဖစ္ရရွိၿပီးမွသာ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြတင္ျပေတာင္းခံ၍ ေလ့က်င့္ေရးကြင္း (၁)ကြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ ေဘာလံုးအားကစားကြင္း (၁)ကြင္းတြင္ရွိရမည့္ အတိုင္းအတာမွာ အလ်ား (၃၄၅)ေပ၊ အနံ (၂၂၅)ေပႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ကို အားကစားကြင္းေျမေျမအျဖစ္ လႊဲေျပာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္ကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ တင္ျပေလၽွာက္ထား ပါကေလ့က်င့္ေရးကြင္းအသစ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိဌာနမ်ားရွိ  အႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အစည္းအေ၀းမ်ားဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာေအးဇံမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား သိရွိလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရွိ ေကာ္မတီမ်ားမွ နယ္ေျမကြင္း ဆင္းေလ့လာရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးဖိတ္ၾကား လာျခင္း အားလည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အခ်ိန္မီႀကိဳတင္၍ ညွိႏႈိုင္း အေၾကာင္းၾကားလာပါက သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပး ညီညွိႏႈိုင္းအေၾကာင္းၾကားေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား မအားလပ္ ပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလိုက္ပါႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီမွ  ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါက သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိ/ မရွိ ေမးျမန္းရာ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မအားမလပ္ အခက္အခဲရွိပါက ဌာနကိုယ္စားတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေစလႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ျပည္သူလူထုမ်ားေန႔စဥ္စားေသာက္လ်က္ရွိေသာအစားအေသာက္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိ/မရွိမည္သို႔မည္ပံုတားျမစ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ကို သိရွိလို ေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ အမ်ဳိးသားအစား အေသာက္ဥပေဒပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတြင္းထုတ္လုပ္တင္သြင္းေရာင္းခ် လ်က္ရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္မီေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း၌အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ ႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိစိစစ္စစ္ေဆးေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ အစား အေသာက္မ်ားအတြက္ သြင္းကုန္ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပး ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ေထာက္လွမ္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၄)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးတြင္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ တိုက္ရိုက္ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တင္ဒါ ေခၚယူၿပီး၀ယ္ယူျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဆး၀ါးတင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္ ေရာင္းခ်စဥ္ကတည္းက ေဆးကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လိုက္နာမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားအား ရွင္းလင္းခ်ျပေစၿပီး ေဆး၀ါးမ်ားေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူျခင္းမလုပ္မီကတည္းက ေဆးနမူနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအထူးကုဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲ ေရးအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆး၏အမ်ဳိး အစားမွန္/ မမွန္ အရည္အေသြးျပည့္မီ သည့္ ေဆးဟုတ္/မဟုတ္ ၊ သက္တမ္းလြန္ရက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ညီ/မညီ၊ ေသခ်ာစြာ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕တြင္ မည္သူမ်ားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသနည္း၊ သက္တမ္းလြန္ေဆး၀ါးမ်ား၊ အရည္ အေသြးမျပည့္၀သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားရွိပါသလားႏွင့္ သက္တမ္းလြန္ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရွိ၍ သက္ေသႏွင့္တကြ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တိုင္ၾကားပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အား ေဆးရံုရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္း တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားပါေၾကာင္း၊ အသံုးနည္းေသာေဆး၀ါးမ်ားအား သက္တမ္း လြန္တာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္းႏွင့္သက္ေသႏွင့္တကြတိုင္းၾကားလာပါက ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမႏွင့္ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားအား ေျမဖို႔ျခင္း၊ ေျမကြက္ ရိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းေမးျမန္းရာ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ဦးထြန္းေ႒းမွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔မွ သက္ဆိုင္ ရာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာယကံရွင္မ်ားအား တားျမစ္ရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သို႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းေပးပို႕တင္ျပရန္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကား ခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ မ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မည္သည့္ခုႏွစ္၊ လ၊ ရက္ ကထုတ္ခဲ့သနည္း၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားအား ေျမဖို႔ျခင္း၊ ေျမကြက္စိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈတြဲ ဖြင့္လွစ္ေလ်ွာက္ထားသြားရန္ႏွင့္ လိုက္နာမႈမရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္အသံုးျပဳမႈမ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက ဘယ္လိုအေရးယူေဆာင္ရြက္မလဲ ေမးျမန္းရာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ မ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မည္သည့္ခုႏွစ္၊ လ၊ ရက္ ကထုတ္ခဲ့သည္ကို စာျဖင့္ေပးပို႕ေျဖၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အသံုးျပဳ ေနသည့္ ေနရာ၊ ေဒသအတိအက်စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသြားပါမည္။

(ခ)    ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အစီရင္ခံစာကို ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚသိန္းသိန္းဦးမွ တင္ျပျခင္း၊အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ထံတြင္ (၄-၆-၂၀၁၈) ရက္၊ (တနလၤာေန႔) ညေန (၄)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(ဂ)     မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဒုတိယ(၆)လ (ေအာက္တိုဘာလမွမတ္ လအထိ)အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္ တို႔မွ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္  စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဃ)    မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဒုတိယ(၆)လ (ေအာက္တိုဘာလမွ မတ္လအထိ)အစီရင္ခံစာအား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ ( ၁၂ )နာရီ( ၂၅ ) မိနစ္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၅-၆-၂၀၁၈)ရက္ (အဂၤါေန႔)နံနက္ (၁၀)နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။