သတင္းႏွင္႔ျပန္ၾကားေရး

ဥပေဒမ်ား

မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုမ်ား

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕

မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္- (က) ေဒါက္တာေအးဇံ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) (ခ) ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦး (လုံၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး) (ဂ) ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ (စည္ပင္သာယာေရးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး) ......

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ >>