4157

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၃.၄.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ဥပေဒ ျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၃.၄.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၆း၅၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။