4173

မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္)အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၂-၄-၂၀၁၉)ရက္ေန႕၊ မြန္းလြဲ(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္)ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။