ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္ –

(က)  ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ          က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)              ဥကၠ႒

(ခ)    ေဒၚခင္ဆန္းျမင့္              လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)               အဖြဲ႕၀င္

(ဂ)    ဦးေက်ာ္ေအး                   စာရင္းစစ္ဦးစီးအရာရွိ                                       အဖြဲ႕၀င္

(ဃ)    ေဒၚက်င္အန္း                  ျပည္နယ္စာရင္းစစ္မွဴး (ၿငိမ္း)                            အဖြဲ႕၀င္

(င)    ဦးၾကည္လိႈင္                    သထံုၿမိဳ႕နယ္                                                    အဖြဲ႕၀င္

(စ)   ဦးေက်ာ္စိုး                 အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္                        အဖြဲ႕၀င္

(ဆ)   ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္                က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)       အဖြဲ႕၀င္

(ဇ)   ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း    ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)                      အဖြဲ႕၀င္

(စ်)   မင္းေအာင္မြန္                က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)           အဖြဲ႕၀င္

(ည)   ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စြာဦး      တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္          အဖြဲ႕၀င္

(ဋ)   ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး               ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)      အတြင္းေရးမွဴး