ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ကိုယ္စားလွယ္စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္ –

(က)   ဦးခ်စ္တင္                          ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)                       ဥကၠ႒

(ခ)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ              ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)            အဖြဲ႕၀င္

(ဂ)    ေဒၚျမသိဂႌေမာ္                   မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)                        အဖြဲ႕၀င္

(ဃ)  ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္သက္ႏိုင္     တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္                             အဖြဲ႕၀င္

(င)    ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္                    က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)         အတြင္းေရးမွဴး