ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ တုိင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္ –

(က)   ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ        သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)                       ဥကၠ႒

(ခ)    ဦးလွခိုင္                       တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္         အဖြဲ႕၀င္

(ဂ)    ဦးတင္ညြန္႔                   အထက္တန္းေရွ႕ေန၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္               အဖြဲ႕၀င္

(ဃ)   ဦးေက်ာ္မ်ိဳးမင္း           ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္                                                       အဖြဲ႕၀င္

(င)    ဦးတင္၀င္း                   သထံုၿမိဳ႕နယ္                                                           အဖြဲ႕၀င္

(စ)    ဦးဗညားေအာင္ခုိင္     ေရးၿမိဳ႕နယ္                                                              အဖြဲ႕၀င္

(ဆ)   ဦးဇာနည္၀မ္း             သထံုၿမိဳ႕နယ္                                                           အဖြဲ႕၀င္

(ဇ)    ဦးဗညားေအာင္ခိုင္        ေရးၿမိဳ႕နယ္                                                           အဖြဲ႕၀င္

(စ်)   ဦးသိန္းဇံ(ခ)ညီညီ        ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္                                                     အဖြဲ႕၀င္

(ည)   ဦးစိုး၀င္း                       က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္                                                    အဖြဲ႕၀င္

(ဋ)     ဦးသန္းေအာင္ႀကီး         ေရးၿမိဳ႕နယ္                                                           အဖြဲ႕၀င္

(႒)   ဗိုလ္မွဴးသိန္းေဇာ္          တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္          အဖြဲ႕၀င္

(ဍ))    ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး            ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)                      အတြင္းေရးမွဴး