ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာေကာ္မီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္ –

(က)   ေဒၚခုိင္ခုိင္လဲ့                  သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)                                                ဥကၠ႒

(ခ)    ဦးစစ္ထြန္း                            တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္                               အဖြဲ႕၀င္

(ဂ)    ေဒၚက်င္ျမင့္                        တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္                               အဖြဲ႕၀င္

(ဃ)   ဦးျမင့္ႏိုင္၀င္း                  ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး                                    အဖြဲ႕၀င္

(င)     ေဒါက္တာေဒၚၾကင္စြမ္      ပါေမာကၡ(ပထ၀ီဌာန)(ၿငိမ္း)၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္                              အဖြဲ႕၀င္

(စ)    ေဒါက္တာၿပံဳးခ်ဳိ                   သထံုၿမိဳ႕နယ္                                                                                      အဖြဲ႕၀င္

(ဆ)   ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္           ေမာ္လၿမိဳႈ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)                                         အဖြဲ႕၀င္

(ဇ)  ဗိုလ္မွဴးလိႈင္ေအာင္မင္း    တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္        အဖြဲ႕၀င္

(စ်)   ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း        ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)                                                       အတြင္းေရးမွဴး