မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၊ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအပိုဒ္ ၆၂ အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္ –

(က)   ဦးခ်စ္တင္                        ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)                      ဥကၠ႒

(ခ)    ေဒၚခုိင္ခိုင္လဲ့                     သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)                     အဖြဲ႕၀င္

(ဂ)   ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ            ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)            အဖြဲ႕၀င္

(ဃ)    ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္            က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)         အဖြဲ႕၀င္

(င)    ေဒၚျမသိဂႌေမာ္                မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)                           အဖြဲ႕၀င္

(စ)   ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း     ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)                       အဖြဲ႕၀င္

(ဆ)    ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ထြဋ္     တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္                         အဖြဲ႕၀င္

(ဇ)   ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စြာဦး                တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္                            အဖြဲ႕၀င္

(စ်)   ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္                က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊  မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)            အတြင္းေရးမွဴး