မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္-

(က)    ေဒါက္တာေအးဇံ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)

(ခ)    ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနထြဋ္ဦးး(လုံၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး)

(ဂ)    ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ (စည္ပင္သာယာေရးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး)

(ဃ)    ဦး၀ဏၰေက်ာ္  (စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀက

(င)     ဦးထြန္းေဌး (စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊၀န္ႀကီး)

(စ)     ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း (ခ)ႏိုင္ၾကည္၀င္း (သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး)

(ဆ) ဦးလွထြန္း (လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္အင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး)

(ဇ)    ေဒါက္တာထိန္လင္း (လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး)

(စ်)႕ဦးထြန္မင္းေအာင္ (လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္း့အား အရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး)

(ည)     ဦးေရႊျမင့္ (ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး)

(ဋ)     ဦးေအာင္ျမင့္ခိုင္ (ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး)

(ဌ )   ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္ (ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး)