5338

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း( တတိယေန႔)

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) ကို (၂၇.၅.၂၀၂၀)ရက္၊  ဗုဒၶဟူးေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၃၀)ဦးတက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၃၀)ဦး တက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ တို႔၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕ျဖင့္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာ ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) တြင္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၅)ခုေမးျမန္း ေျဖၾကားျခင္း၊ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တင္ျပျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ ဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္သူ(၈)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို နံနက္(၁၁း၂၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)ကို(၂၈.၅.၂၀၂၀)ရက္(ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။