5347

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း( စတုတၳေန႔)

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔) ကို (၂၈.၅.၂၀၂၀)ရက္၊  ၾကသပေတးေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၃၀)ဦးတက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၃၀)ဦး တက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘ႑ေရးႏွစ္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့မွ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)ကတင္ျပခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီတို႔၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးမွ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ အစီရင္ခံစာတင္ျပသြားေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၅၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ(စ) တို႔အရ ကိုယ္စားလွယ္၏ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ႏိိုင္ဦးမွ ဘီးလင္းျမစ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏လူမႈစီးပြားထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈအဆေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ကုစားႏိုင္မႈနည္းလမ္းမ်ားကိုေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔) တြင္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၅)ခုေမးျမန္း ေျဖၾကားျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္တင္ျပျခင္း၊ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္တင္ျပျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ ဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္သူ(၈)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို ေန႔လည္(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)ကို(၂၉.၅.၂၀၂၀)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။