5354

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း( ပဥၥမေန႔)

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔) ကို (၂၉.၅.၂၀၂၀)ရက္၊  ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ ( ၂၉)ဦးတက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၂၉)ဦး တက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊   အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)က တင္သြင္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘ႑ေရးႏွစ္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းအား တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)က တင္ျပခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမွ ဘီးလင္းျမစ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏လူမႈစီးပြားထိခိုက္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈအေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္မီျပန္လည္ကုစားႏိုင္မႈ  နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူမွ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ သယံဇာတ ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း မွ သေဘာထားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦးမွ အစီရင္ခံစာအား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၅၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ(စ) တို႔အရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔) တြင္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၅)ခုေမးျမန္း ေျဖၾကား ျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္အတည္ျပဳျခင္း၊ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အား လႊတ္ေတာ္သို႔အသိေပးၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ ဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္သူ (၇)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို ေန႔လည္(၁၂း၁၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။