4253

ဥကၠ႒အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ေဆာင္ရြက္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)တြင္ ကတိသစၥာမျပဳရေသးေသာတပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ကတိသစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ေမးခြန္း(၅)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကား ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားလစဥ္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ မီတာခေပးသြင္းျခင္းဒုကၡအား ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ Online (သို႔) Mobile App မ်ား အသံုးျပဳျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအား ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ဘ႑ာေငြအရအသံုး ဆိုင္ရာလ်ာထားခ်က္တင္သြင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၅)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂ အရ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းဆုိင္ရာကိစၥ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွေပးပို႔လာေသာ ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမည့္ ပုဂိုလ္၏အမည္စာရင္းအား လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းျခင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ – သံျဖဴဇရပ္(BOT)လမ္းပိုင္းအား အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ စိစစ္သံုးသပ္၍ အခ်ိန္မီျပဳျပင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဘဲရမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္/အမည္-၈၄၃၊ ၁၂၂၀/ဘဲရမ္းအေရွ႕ကြင္း၊ ဦးပိုင္ အမွတ္- ၈/၃၊ ၉၊ ၁၀/၂၊ N ၇၄ ရွိ ဆီအုန္းၿခံေျမ (၁၀.၃၅)ဧကတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ Asia Business Synergy Public Co.;Ltd တို႔အၾကား ေဆာင္ရြက္မည့္ဘက္စံုသံုးအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းႏွင့္ လူမႈေရးစင္တာတည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္တင္ျပျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္း ႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီတို႔အား သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေရးကိစၥတင္ျပျခင္း ႏွင့္အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံ ခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၄)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂ အရ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းဆုိင္ရာကိစၥ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွေပးပို႔လာေသာ ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးလွထြန္းအား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမည့္အေပၚ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွသေဘာတူ အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိျပည္သူမ်ား လစဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ မီတာခေပးသြင္းရျခင္းဒုကၡအား ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ Online (သို႔) Mobile App မ်ားအသံုးျပဳျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအား ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္ပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၄)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ – သံျဖဴဇရပ္ (BOT) လမ္းပိုင္းအား အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွစိစစ္သံုးသပ္၍ အခ်ိန္မီျပဳျပင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဘဲရမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္/ အမည္-၈၄၃၊ ၁၂၂၀/ဘဲရမ္းအေရွ႕ကြင္း၊ ဦးပိုင္အမွတ္- ၈/၃၊ ၉၊ ၁၀/၂၊ N ၇၄ ရွိ ဆီအုန္းၿခံေျမ (၁၀.၃၅)ဧကတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ Asia Business Synergy Public Co.;Ltd တို႔အၾကား ေဆာင္ရြက္မည့္ဘတ္စံုသံုး အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းႏွင့္ လူမႈေရးစင္တာတည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္တင္ျပျခင္းကို အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုသျဖင့္ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား (မူၾကမ္း)တင္ျပျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း( ပဥၥမေန႔)တြင္ ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ဦးလွထြန္းမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိ သစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ေမးခြန္း(၃)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကား ျခင္း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာလ်ာထားခ်က္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္း တင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒မွ ေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳင္ရတနာေစ်းအဆင့္ ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွ မြန္ျပည္နယ္ေစ်းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းသို႔ တည္ေနရာေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းသံုးစြဲျခင္းကိစၥတင္ျပျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၂)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္း တိုးျမွင့္ေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္း တိုးျမွင့္ေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား(မူၾကမ္း)အား တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ရက္ေပါင္း(၉၀)အတြင္း ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း ႏွင့္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း(၂)ရပ္၊ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း(၂၃)ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အဆို(၂)ရပ္တင္သြင္း ျခင္း၊ အဆို(၂)ရပ္အတည္ျပဳျခင္း၊ လ်ာထားခ်က္(၁)ရပ္အတည္ျပဳျခင္း၊ နည္းဥပေဒ(၁)ရပ္တင္သြင္းျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ(၅)ရပ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ(၄)ခု သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ေရးရာ ေကာ္မတီ(၃)ခု ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ျခင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းဆိုင္းငံ့ျခင္း(၁)ရပ္၊ ရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲျခင္းကိစၥ(၁)ရပ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္ရွင္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ ေလ့လာသူစုစုေပါင္း(၁၀၂)ဦးရွိပါတယ္ရွင္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္၊ ဒီေန႔ကေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းရဲ႕ (ဆ႒မေန႔)ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မေျပာေနက်ပါပဲ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံက ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔က်င့္သံုးေနတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ P​​arliament ဆိုတဲ့လႊတ္ေတာ္က ခြဲလို႔မရပါဘူး။ ဒဂၤါျပားရဲ႕တစ္ျခမ္း၊ တစ္ဘက္စီလိုပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုေသာ Parliament က အၿမဲဒြန္တြဲလ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးတယ္ဆိုကတည္းက လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္ တယ္။ လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္ၿပီးေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ေပၚလာပါ တယ္။ ဒါ ကၽြန္မတို႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးသိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္လာၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ေလးစားလိုက္နာရမွာကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ကို ကၽြန္မတို႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ေရာ၊ တရား စီရင္ေရးမ႑ိဳင္ေရာ၊ ျပည္သူမ်ားအားလံုးေလးစားလိုက္နာရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကတည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔မ႑ိဳင္အသီးသီးက သက္ဆိုင္ရာတည္ဆဲဥပေဒ၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒ၊ သက္ဆုိင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕ဥပေဒ၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအတိုင္း ကၽြန္မတို႔လိုက္နာက်င့္သံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနည္းပါးေနတယ္။ ကၽြန္မတို႔တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးေရွးရႈေန ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔အေပၚမွာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ရွိမေနရပါဘူး။ မ႑ိဳင္အသီးသီးေပၚမွာ ျပ႒ာန္းဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒရွိေနပါတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္မတို႔မ႑ိဳင္ (၃)ရပ္ရွိပါတယ္။ မီဒီယာကေတာ့ စတုတၳမ႑ိဳင္၊ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕မ႑ိဳင္(၃)ရပ္က အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္း ထားတယ္။ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေလးစားရမယ္၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမရွိေစရဘူး။ ဒါ ကၽြန္မတို႔ အၿမဲတမ္း ေလးစားလုိက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မ႑ိဳင္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုက ဆက္ႏြယ္ပံုေလးေတြ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပံု ေလးေတြ၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပံုေလးေတြကို အင္မတန္မွသတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟေၾကာင့္ မ႑ိဳင္တစ္ခုကိုတစ္ခုမစြက္ဖက္ရဖို႔ အားလံုးကသတိျပဳရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ စံုညီအစည္းအေ၀းဆိုေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္က ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား စသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးတက္ေရာက္ရပါတယ္။ ကၽြန္မ တို႔အေနနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္သူေတြအတြက္လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမွာေတြ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးရပါတယ္။ ခုနကပဲ ၂၀၁၉ လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းပါတယ္၊ ဒီဥစၥာကျပင္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ အဲဒီလို ေမးခြန္းေမးတဲ့ေနရာမွာ ၂၀၁၃ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒအပိုဒ္ ၁၀၄ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ အပိုဒ္ ၁၀၅ စည္းကမ္းခ်က္၊ ေနာက္တစ္ခါ အပိုဒ္ ၁၂၁က အဆိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ အပိုဒ္ ၁၂၂က အဆိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့စည္းကမ္းခ်က္ ဒါကို ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလံုး တိတိက်က် ေလးစားလိုက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကန္႔သတ္ခ်က္ကိုေသခ်ာဖတ္ပါ၊ စည္းကမ္းခ်က္ကို လိုက္နာပါ။ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ စည္းကမ္းခ်က္ အဆိုမွာေရာ၊ ေမးခြန္းမွာေရာ ဥပေဒအတိအက်ျပ႒ာန္းထားပါ တယ္။ ဒါ႔အျပင္ ကၽြန္မတို႔သည္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုလုပ္လွ်င္၊ လုပ္တိုင္း၊ လုပ္မယ္၊ မလုပ္ခင္မွာဖိတ္ၾကားလႊာ ပို႔ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးကုိပို႔တယ္။ ပို႔တဲ့ေနရာမွာ ပန္ၾကားလႊာကိုထည့္ထားပါတယ္။ ပန္ၾကားလႊာ ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားခံရေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ဖတ္ရႈ႕ေလ့လာေစခ်င္ပါတယ္။ ေလ့လာဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔က နည္းဥပေဒမွာ ၃၁ ၊ ဒါဥကၠ႒ရဲ႕လိုက္နာရမယ့္တာ၀န္ေတြ၊ နည္းဥပေဒ ၃၂ ဒုဥကၠ႒ရဲ႕လိုက္နာရမယ့္တာ၀န္ေတြ၊ ဒါကိုလည္း ကၽြန္မတို႔အၿမဲတမ္း ေလးစားေဆာင္ရြက္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆိုတဲ႔ေနရာမွာ ဥကၠ႒လည္းကုိယ္စားလွယ္ပဲ၊ ဒုဥကၠ႒လည္း ကုိယ္စားလွယ္ပဲ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ကအစ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားကို အၿမဲတမ္းေလးစားလိုက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔နည္း၄င္းပဲ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က တာ၀န္ရွိသူ ၀န္ႀကီးမ်ားက လည္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ အစုိးရအဖြဲ႕ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အဲလိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ မိမိရဲ႕မ႑ိဳင္က ဥပေဒကို မိမိအလုပ္လုပ္ပါ။ ဒီဘက္က ဥပေဒျပဳ ေရးမ႑ိဳင္ကလည္း ကိုယ့္မ႑ိဳင္ရဲ႕ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအတုိင္းအလုပ္လုပ္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ မ႑ိဳင္ (၂)ခုဟာ ညင္သာေခ်ာေမြ႕စြာနဲ႔ အတူတူပဲျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ၿပီး ညင္သာသာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကိုလည္းေျဖရမယ္၊ အဆိုေတြကိုလည္း၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးၾကရမယ္။ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ကအဆိုတင္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကအဆိုတင္သြင္းခြင့္ရွိတယ္။ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း မွာလည္း လႊတ္ေတာ္ဘက္ပဲအဆိုတင္တယ္။ ဒါကိုအတည္ျပဳတာရွိတယ္၊ အတည္မျပဳတာရွိ၊ မွတ္တမ္းတင္ တာရွိတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အဆိုေတြရယ္၊ ကတိ၀င္ထားတဲ့ေမးခြန္းေတြက ဥပေဒတစ္ရပ္ကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳး အတြက္၊ ေဒသအတြက္လုပ္ေပးရမွာ အစုိးရဘက္မွာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွာတာ၀န္ရွိတယ္။ ဒါအားလံုး အသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရဘက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွာ အင္မတန္မွအလုပ္မ်ားတယ္၊ ဌာနေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲေတာ့ အစိုးရကိုလည္း ကၽြန္မတို႔က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္မယ္၊ စီမံကိန္းႀကီးေတြလုပ္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးကေနၿပီးေတာ့ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔ကေန ဒီညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလိုက္နာရမယ္။ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္က ဒီကေန႔ထိအတည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ကၽြန္မလႊတ္ေတာ္ကေနေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၉ အဲဒါကိုလည္း ကၽြန္မေသခ်ာေလ့လာေစခ်င္တယ္။ ဒါကေတာ့ အစိုးရရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အာဏာလို႔ ျပထားတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွာတာ၀န္ရွိတဲ့၀န္ႀကီးမ်ားအားလံုး ကၽြန္မတို႔ေလးစား လိုက္နာရတဲ့အေျခခံဥပေဒကို ေက်ေက်ညက္ညက္လည္း ေလ့လာထားေစခ်င္ပါတယ္။ ေလ့လာၿပီးသားလည္း ျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္မတို႔ကလည္းျပည္သူပဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွာလည္းျပည္သူပဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွာ တကယ့္ Well Train ေျခလက္ေတြျဖစ္ေသာ ၀န္ထမ္းေတြလည္းျပည္သူပဲ၊ ကၽြန္မတို႔က ျပည္သူအတြက္ပဲ ေရွးရႈ ၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္ေပးရမယ္။ ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လုပ္ရမယ္။ ကၽြန္မတို႔မွာ ျပည္သူေတြကလြဲလို႔ တျခားသူမရွိပါဘူး။ ျပည္သူ႔အက်ိဳး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအက်ိဳးအတြက္ ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္မတို႔တာ၀န္ရွိ ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ ျပ႒ာန္းဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒကိုေလးစားလုိက္နာၾကရင္ အေကာင္းဆံုးပဲလို႔ ကၽြန္မေျပာခ်င္ ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ဒီလိုပါပဲ၊ ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ရတယ္ဆိုတဲ့တာ၀န္ႀကီးတစ္ရပ္ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ျပည္သူ႔အသံကိုေန႔စဥ္ၾကားေနရတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေဒသဆင္းတာေရာ၊ ကၽြန္မ တို႔ဆီ တိုင္စာတက္လာတာေရာ ေန႔စဥ္ျပည္သူ႔အသံၾကားေနရတယ္။ ကၽြန္မတို႔မွာေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေဘာပင္ရယ္၊ စာရြက္ရယ္ရွိပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ခရီးစရိတ္ေလးရၿပီးေတာ့ ေဒသကြင္းဆင္းတယ္။ အဲဒါ ကၽြန္မတို့ကို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔လည္း ဥပေဒနဲ႔မညီတာ ေတြကို လႊတ္ေတာ္ကညွိႏိႈင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပါဘူး။ အဲေတာ့ မ႑ိဳင္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုေလးစားေသာ အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကဒါပဲ၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက စံုညီအစည္းအေ၀းေခၚတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ေတြအတည္ျပဳတယ္။ ေဒသအတြင္းလိုအပ္တဲ့ ျပည္နယ္အတြက္ ေကာင္းမယ္လို႔ယူဆတဲ႔ အဆိုေတြတင္သြင္းတယ္၊ ေဆြးေႏြးတယ္။ ဒါကၽြန္မတို႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အလုပ္ပဲ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ေမးခြန္းေတြ တင္ပါတယ္။ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း လႊတ္ေတာ္ကို (၁၀)ရက္ႀကိဳတင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းအစိုးရ ဘက္ကို အျမန္ဆံုးပို႔ပါတယ္။ ကၽြန္မဆီမွာအခ်ိန္မဆြဲထားပါဘူး။ ဥပမာ- ေမလ(၂)ရက္ေန႕မွာ စံုညီ အစည္းအေ၀းလုပ္ပါမယ္၊ က်င္းပပါမယ္။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ မြန္ျပည္နယ္၏ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာလ်ာထားခ်က္ ကိုအတည္ျပဳေပးရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ (၂၁)ရက္ႀကိဳၿပီးေတာ့ အစုိးရကို အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ဥပမာ- ကၽြန္မေျပာမယ္။ ေမလ (၂)ရက္ေန႔က အစည္းအေ၀းပထမေန႔၊ ဧၿပီလ (၂၂)ရက္ေန႔ကို ကၽြန္မေမးခြန္းပို႔ပါ တယ္။ ေမးခြန္း(၂၃)ခု၊ ဧၿပီ(၂၂)ရက္ေန႔မွာ (၁၇)ခု၊ ေနာက္ေန႔မွာ က်န္တဲ့ေမးခြန္းပို႔ပါတယ္။ ေမးခြန္းကို ေရာက္တဲ့ခ်ိန္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေမးခြန္းကိုစုစည္းၿပီးေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွိ တယ္၊ ၀န္ႀကီးေတြရွိတယ္၊ ဌာနေတြေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းၿပီး ေျမျပင္ကိုဆင္းၾကည့္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကို တိတိ က်က်ေလးေျဖေပးပါ။ ဥပမာ- ကၽြန္မရဲ႕ေနစဥ္ Agendar အစီအစဥ္ကို အစိုးရဘက္ကုိ (၃)နာရီကေန (၄)နာရီၾကားမွာပို႔ပါတယ္။ ပို႔တဲ့အခါ အစီအစဥ္ေတြ ဘာပါတယ္ဆိုတာ အတိအက်ေရးထားပါတယ္။ ေမလ (၂)ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္စတဲ့ေန႔မွာ မုဒံုၿမိဳ႕၊ ဘဲရမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆီအုန္းၿခံေျမတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဘက္စံု သံုးအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းႏွင့္ လူမႈေရးစင္တာတည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္တင္ျပဖို႔ ကၽြန္မ(၂)ႀကိမ္ဖိတ္ ပါတယ္။ အစီအစဥ္တင္ျပမယ့္တာ၀န္ရွိသူမရွိပါဘူး။ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးရင္ ကၽြန္မရက္ေရႊ႕ပါတယ္ဆိုၿပီး ရက္ေရႊ႕လိုက္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါဘူးလို႔ ကၽြန္မေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မႀကိဳၿပီး ပို႔ထားတယ္ေလ။ ဧၿပီ(၂၂)၊ ဧၿပီ(၂၃)ရက္ေန႔ပို႔တယ္။ အစိုးရဘက္ကတင္သြင္းရမွာကိုလည္း ကၽြန္မထပ္ခါစာပို႔ ပါတယ္။ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ Agendar မွာထည့္တယ္။ တင္ေပးပါ၊ အဆိုတင္ပါ ကၽြန္မဖိတ္ေခၚတယ္။ မတင္ဘူးဆိုတာကေတာ့မေကာင္းပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ရထားေသာေမးခြန္းမ်ားကို ကၽြန္မတို႔ကို မ႑ိဳင္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေလးစားေသာအားျဖင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္စီမံၿပီးေတာ့မွ ေျဖၾကားေစလိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မိမိတာ၀န္ယူေသာ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ေမးခြန္းကို ၀န္ႀကီးကေျဖပါ။ ကၽြန္မတို႔ေမးခြန္းပို႔တာ (၂၂)ရက္၊ (၂၃)ရက္၊ လႊတ္ေတာ္စံုညီအစည္းအေ၀းစတဲ့ ပထမေန႔ ေမလ(၂)ရက္မွာ ေမးခြန္း(၅)ခုထည့္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆက္စပ္ေမးခြန္း မေမးလိုပါဘူး၊ ကၽြန္မတို႔အခ်ိန္လည္းကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တိတိက်က် ေျမျပင္အေနအထားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့အေျဖရတယ္ဆိုရင္ ဆက္စပ္ေမးခြန္းမေမးပါဘူး။ ကိုယ္စားလွယ္ကေမးရင္လည္း ကၽြန္မကခြင့္ မျပဳပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ခါက်ေတာ့ ကၽြန္မကေနတစ္ဆင့္ေမးၾကတယ္၊ ေျဖၾကတယ္။ ကၽြန္မ ဒီတိုင္းထိုင္ေနလို႔ိ မရပါဘူး။ အေျဖမေရရာဘူး၊ မတိက်ဘူး၊ မထိေရာက္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္မေမးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕အခြင့္အေရးကို ေရွးရႈ႕ေသာအားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးရင္ ကၽြန္မ၀င္မစြက္ဘူး။ လိုအပ္ရင္ ကၽြန္မျဖည့္စြက္ၿပီးေမးေပးပါ တယ္။ ကၽြန္မတို႔၏ေလးစားအပ္ေသာ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွတာ၀န္ရွိသူ ၀န္ႀကီးမ်ားအားလံုးတို႔သည္ ေမးခြန္း ကိုလည္း ႀကိဳတင္ရထားလ်က္နဲ႔ တိက်ေသခ်ာမွန္ကန္တဲ့ေျမျပင္အေနအထားနဲ႔ ထင္ဟပ္ေသာအေျဖမ်ားကို ေျဖေပးဖို႔ ကၽြန္မေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ႔ အၿမဲႀကိဳးစားေနတယ္။ ဥပေဒေတြကိုလည္း ေလးစားလိုက္တယ္။ ကၽြန္မအၿမဲမျပတ္ဖတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြအားလံုးလည္းဖတ္ဖို႔ ကၽြန္မ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္အစည္းအေ၀းမွာေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကိုလည္း ဖတ္ဖို႔ကၽြန္မအၿမဲတမ္း တိုက္တြန္းပါတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကမမွားဘူးဆိုတာလည္းမရွိဘူး။ မွားတယ္ဆိုလည္း အမွားနည္းေအာင္ မွားၿပီးရင္လည္း ေနာက္ထပ္မမွားဖို႔ ကၽြန္မတို႔အားလံုးႀကိဳးစားဖို႔တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ စံုညီအစည္းအေ၀းမွာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္က ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရာ၊ ၀န္ႀကီးမ်ားအားလံုးလည္း မ႑ိဳင္(၃)ရပ္စံုတဲ့ အစည္းအေ၀းႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ေတြအားလံုးအတူတူပဲ ျပည္သူအတြက္လုပ္တယ္၊ ေဒသအက်ိဳး အတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္မတို႔က ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာေစာင့္သိရိုေသတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးဟာ လႊတ္ေတာ္မွာကတိသစၥာျပဳၿပီးမွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ပုဂိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတိုင္းမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွလည္း စိတ္ၿငိဳျငင္ျဖစ္တာမႀကိဳက္ပါဘူး။ အားလံုးေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ဥပေဒႏွင့္အညီ မ႑ိဳင္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေလးစားေသာအားျဖင့္ မိမိရဲ႕တာ၀န္ကုိ မိမိေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ၾကရေအာင္လို႔ ေျပာၾကားရင္းနဲ႔ ကၽြန္မဒီကေန႔အားလံုးကို စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစ၊ ကိုယ္စီကိုယ္စီလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၿမဲတမ္းေလ့လာႀကိဳးစားၾကပါေစလို႔ ေျပာၾကားရင္းနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။