3836

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္)

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦး အနက္ (၂၇ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

 (က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ မုဒံုၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္ရွိ ထရန္စေဖာ္မာအား ၀န္အား ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ မီးႀကိဳးလဲလွယ္ေပးရန္ႏွင့္ မီးႀကိဳးမီးတိုင္မရွိေသာ ၿမိဳ႕မ(၁)ရပ္ကြက္တြင္ မီးႀကိဳးသြယ္တန္းေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီး (ပူးတြဲတာ၀န္) ဦး၀ဏၰေက်ာ္က မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္၊ ထိန္ကုန္းလမ္းတြင္ ၂၀၁၈ခုနွစ္၊ Mini Budget ျဖင့္ ၁၁ ေကဗြီလုိင္းေပ (၈၀၀)ႏွင့္ ၁၁/၀.၄ ေကဗြီ ၂၀၀ ေကဗြီေအ ခြဲရံု (၁)ရံု တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ထားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ က်န္ရွိတဲ့ ဓာတ္အားလိုင္းအရွည္ (၂၅၂၅)ေပအား လာမည့္ ၂၀၁၈ RE တြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ(၁)ရပ္ကြက္၊ ဥယ်ာဥ္လမ္းတြင္ ယခင္ကအိမ္မ်ားမရွိဘဲ ၿခံေျမမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းမွအိမ္ယာ ကြက္မ်ားေဖာ္ၿပီး လူေနအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းမွာ ရွိတဲ့ အိမ္ေျခ(၆၀)ေက်ာ္သည္ တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိၿပီးတဲ့  အိမ္ၿခံေျမျဖစ္ပါက မိမိတို႔လွ်ပ္စစ္ဌာနအေနျဖင့္ တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္။

(၂)    ဦးမင္းေအာင္မြန္ ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ၊မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ေမးျမန္းေသာ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မိကသစ္ႏွင့္ေလးအိမ္စုရြာကို ဆက္သြယ္ ထားေသာ ကြန္ကရစ္တံတား(၂)စင္း အျမန္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္   အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မိကသစ္ေက်းရြာႏွင့္ေလးအိမ္စုေက်းရြာတို႕၏ အဓိကက်ေသာ လမ္းေပၚရွိသံကူကြန္ကရစ္တံတား(၂)စင္းသည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရး ႏွစ္ရန္ပံုေငြလ်ာထားမႈတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါသျဖင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တင္ျပ ေတာင္းခံၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါေသာ္ လည္း၂၀၁၈-၂၀၁၉ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမွာဦးစားေပးအစီအစဥ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ တင္ျပေတာင္းခံၿပီး အေျခအေနေပးမယ္ဆိုလွ်င္အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ေရးၿမိဳ႕၊ သီရိနႏၵာရပ္ကြက္၊ တနသၤာရီလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ”ဖားအင္း” ဟုအမည္တြင္သည့္ ကြင္းအမွတ္(၁၁၂၅)၊ ကြမ္တိုးကြင္း၊ ဧရိယာ(၈.၁၅)ဧက အနက္မွ က်န္ေျမအား ေရးၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႔ပန္းၿခံအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ေရးၿမိဳ႕၊ သီရိနႏၵာရပ္ကြက္၊ တနသၤာရီ လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ”ဖားအင္း” ဟုအမည္တြင္သည့္ေျမကြက္လပ္(၈)ဧက ေက်ာ္ျဖစ္ တဲ့အခ်ိန္မွာ က်န္တဲ့လူမႈေရးရံုးေဆာက္လုပ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ပန္းၿခံအတြက္ (၆)ဧက ေက်ာ္က်န္မယ္လို႕ ကိုယ္စားလွယ္ကၾကားသိရတဲ့အတြက္ အားတက္မိေၾကာင္း၊ ပန္းၿခံ ျဖစ္ႏိုင္ဆံုးသည္ စည္ပင္သာယာေရးအလုပ္သင့္ဆံုးကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉တြင္ လ်ာထားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ တင္ျပေတာင္းခံၿပီး အလုပ္သင့္ဆံုးပထမဦးစားေပး အႀကိဳအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ ေျမလက္၀ယ္ရရွိေရး၊ ၿခံစည္းရိုးကာရံေရးစသည့္ လုပ္ငန္းကို ရွိတဲ့စက္ယႏၱရား အရံရန္ပံုေငြျဖစ္တဲ့ လမ္း၊ တံတား၊ ေရေျမာင္းသာမာန္ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းကေနၿပီး အတတ္ႏိုင္ဆံုးရန္ပံုေငြကိုၾကပ္မတ္ၿပီး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႔နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဘိုးလွႀကီးရပ္ကြက္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးတက္လိုက္၊ က်လိုက္ အႀကိမ္မ်ားစြာျဖစ္ေနျခင္း၊ အရည္အေသြးမီ ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္မ်ားလဲလွယ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီး (ပူးတြဲတာ၀န္) ဦး၀ဏၰေက်ာ္က ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဘိုးလွႀကီးရပ္ကြက္၏ လုိအပ္ခ်က္ကို လာမည့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စက္တင္ဘာလထိလ်ာထားဘတ္ဂ်က္တြင္ ပါရွိၿပီးျဖစ္ပါၾကာင္း၊ ကန္သာယာရပ္ကြက္(၇)ႏွင့္ ရပ္ကြက္(၈)လမ္းပိုင္းဗိုလ္ေတဇ၊ ဘိုးရာဇာ၊ ဆရာစီရပ္ကြက္မ်ားကို လက္ရွိျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ တစ္ျပည္လံုး အေနျဖင့္ (၁၀)ဘီလီယံေက်ာ္ လ်ာထားပါေၾကာင္း၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြက္လည္း (၁.၁)ဘီလီယံေက်ာ္လ်ာထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ကန္သာယာရပ္ကြက္(၇)ႏွင့္ ရပ္ကြက္(၈)လမ္းပိုင္းဘိုေတဇ၊ ဘိုးရာဇာ၊ ဆရာစီရပ္ကြက္မ်ားက်န္ရွိေနတာေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း လာမည့္ႏွစ္ေတြမွာ ဘီးလင္းၿမိဳ႔နယ္ သာမက အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ပါေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကား အပ္ပါတယ္။ ေဘာလံုးအားကစားကြင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က သိန္း (၁၈၀၀)ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ကြင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဌာနအေနျဖင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းၿပီး ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုးႏွင့္အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုကို အလွ်င္အျမန္ရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၅)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ဆားထုတ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ မင္းၾကည္၀င္း ကမြန္ျပည္နယ္ဆားလုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္း ထားေသာ အခန္း(၂)ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ပုဒ္မ(၃)(ဂ)အရ ျပည္နယ္အတြင္း ဆား ထုတ္လုပ္မႈကို စဥ္ဆက္မျပက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဆားကြင္းမ်ားအား ဆားထုတ္ေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆားထုတ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ဥပေဒပုဒ္မ၂၇ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ နညး္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅အ၇ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ျပည္နယ္အတြင္းဆားထုတ္လုပ္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဆားကြင္းမ်ားအား ဆားထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရးအတြက္ ဆားထုတ္ေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒမွာလည္း ဒီအတိုင္း ျပ႒ာန္း ထားပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဆားထုတ္ေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ နည္းလမ္းအရ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ပံုစံ(၇) မရရွိေသးတဲ့လယ္ေျမေရာ၊ ရရွိၿပီးသာလယ္ေျမေရာေျမစာရင္းပံုစံမ်ားကို ေအာက္ေျခမွာ ဆားလုပ္ငန္းရွင္အသင္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲေနပါေၾကာင္း၊ လယ္ယာ ေျမကို ဆားေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ ၈၂ အရ ဗဟိုလယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းအဖြဲ႕ကို တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မသတ္မွတ္ရေသးေသာ ပုဂၢလိက ဆားလုပ္ငန္းရွင္ (၁၂၁)ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပလာပါက ျပည္နယ္ဆားလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ စိစစ္၍ ဆားထုတ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီးမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူမွ ေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္(၂၀-၉-၂၀၁၈)ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) ရံုးခ်ိန္အတြင္း  ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(ဂ)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားေသာ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ၊ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)တို႕မွ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းေသာ ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဃ)   မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ဦးထြန္းေ႒း၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္တို႔မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

(င)    မြန္ျပည္နယ္ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္မျပဳေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ယစ္မ်ဳိးခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ “ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ လိုအပ္ေသာနည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္ ” ဟုျပ႒ာန္းပါရွိပါသည္။ ပုဒ္မခြဲ (ခ)တြင္ “ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ၀န္ႀကီး၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လိုအပ္ေသာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္ ” ဟုျပ႒ာန္းပါရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ယစ္မ်ဳိးခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္သင့္ပါ ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ (၁၂) နာရီတြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၂၁-၉-၂၀၁၈)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္(၁၀) နာရီ တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။