3843

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦး အနက္ ( ၂၇ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

 (က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၄)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ၁/၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအရ အခ်ိဳ႕ေသာဌာနမ်ားတြင္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရွိဘဲ ဌာနမွတိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ၁/၂၀၁၇ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလို ေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လမ္း၊ တံတား၊ အျခားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္အရေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဌာနမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ AC plant ေမာ္လၿမိဳင္ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ မုဒံုၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ က်ဳိက္ထီးရိုးလမ္းလိုမ်ဳိး ျပင္ပကုမၸဏီ ေတြကို ဘာေၾကာင့္ငွားရမ္းအသံုးျပဳခဲ့တာလဲ၊ ၁/၂၀၁၇ကို ၂၀၂၀ခုႏွစ္ မွသာ အျပည့္အ၀ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္မယ္လို႔ ၀န္ႀကီးေျဖသြားပါတယ္၊ အတည္ျပဳ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉မွာလိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ သိခ်င္ေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ လမ္းသည္ အေစာႀကီးၿပီးရမည့္ဟာကို AC plant မရွိသည့္အတြက္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ AC plant ကို မ၀ယ္ရေသးေၾကာင္း၊ တင္ဒါေခၚေနတဲ့ကာလျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိုးက်ေတာ့မွာျဖစ္၍ ျပင္ပကုမၸဏီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ၁/၂၀၁၇ ကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ထပ္ဆင့္ ဆက္စပ္အေနျဖင့္ ၂၀၂၀မွသာ ၁/၂၀၁၇ကို အျပည့္အ၀ လိုက္နာက်င့္သံုးမယ္လို႔ ေျဖၾကားသြားပါေၾကာင္း၊ အဲဒါကိုအတည္ျပဳေပးေစလုိေၾကာင္း ထပ္မံေမးျမန္းရာ ၁/၂၀၂၀ ဆို ဌာနမွာ၅၀%၊ ၃၀%၊ ၁၀%လည္းမရွိေတာ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ကေနစၿပီးေတာ့ ၁၀၀% ၁/၂၀၁၇ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္ ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ၊မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ေက်းရြာကိုယ္ထူကိုယ္ထမီးလင္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထက္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမွ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီး (ပူးတြဲတာ၀န္)   ဦး၀ဏၰေက်ာ္ က က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ကၽြန္းရြာေက်းရြာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားရရွိေရးအတြက္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုးမွ တာ၀န္ယူစတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး ကၽြန္းရြာေက်းရြာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေက်းရြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၃၃/၁၁ေကဗြီ၊ ၅ အမ္ဗီြေအ ဓာတ္အားခြဲရံုမွ ၁၁ေကဗီြ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ဓာတ္အားစတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္းရြာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီ၏ ေငြစာရင္းသံုးစြဲထားမႈ ဆိုင္ရာ ေငြစာရင္းျပႆနာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ အထိသာ စစ္ေဆးျခင္း၊ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈ မ်ားရွိေနျခင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္မွာ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီအသစ္ထပ္မံေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္း၍  ေက်းရြာလူထုအား ရွင္းလင္းသင့္သည္လို႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အႀကံျပဳညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္မႈရွိသျဖင့္ ဆက္လက္မသံုးစြဲသင့္ေၾကာင္း၊ ညႊန္ၾကား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေဒသ အာဏာပိုင္ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားမွ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာသို႔ လမ္းညႊန္၊ ညႊန္ၾကားအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ဆံုေခၚယူ ႏႈတ္ျဖင့္ညႊန္ၾကား ေဆြးေႏြးမႈျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းၾကားညွိႏိႈင္းမႈ မရွိခဲ့ပါ။ ကၽြန္ရြာေက်းရြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီအသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာတြင္လည္း မီးလင္းေရးေကာ္မတီအေပၚ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစာရင္းဇယားမ်ား မမွန္ကန္ေၾကာင္း တိုင္ၾကားခဲ့သူမ်ားမွ (၃)ဦး၊ (၄)ဦးခန္႔သာ စာရင္းရွင္းတမ္းစိစစ္ၿပီးမွသာ ေကာ္မတီ၀င္ ေရြးခ်ယ္ေရး ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တင္ျပခဲ့မႈအေပၚ က်န္မီးသံုးစြဲသူ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသား တက္ေရာက္လာသူ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္နီးပါးမွ တုိင္ၾကားသူမ်ား၏ တင္ျပမႈကို သေဘာမတူ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းတို႕ဆႏၵအရ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ မီးလင္းေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား အား ဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၾကရသူမ်ား မွာလည္း ယခင္မီးလင္းေရး ေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစုုကိုသာ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တင္ျပလိုတာ ကေတာ့  က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ကၽြန္းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ မုဒံုၿမိဳ႕ က လွ်ပ္စစ္မီးမခ်ိတ္ဆက္ဘဲ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕တြင္းက ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ မိမိအပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာအေနနဲ႔ က်ဳိက္မေရာေျမျပင္အေနအထားကို စိစစ္မွာျဖစ္ၿပီး မီးလင္းေရး ေကာ္မတီအေနနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုသြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံုမႈျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုလည္း မိမိတို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးဖို႔တစ္ပါတည္း ဖိတ္ၾကားပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ကၽြန္းရြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ၀န္ႀကီးေျဖသြားတဲ့အေျဖအရ မုဒံု ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ညႊန္ၾကား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ဆံုေခၚယူ ႏႈတ္ျဖင့္ ညႊန္ၾကားမႈေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းၾကားညွိႏႈိင္းမႈမရွိခဲ့ပါဟု ေျဖၾကား ခဲ့ပါတယ္၊ ဒီကိစၥသည္ ေျမျပင္နဲ႔လံုး၀လြဲမွားပါေၾကာင္း၊ ေျမျပင္အေနအထားအရ ကြဲလြဲ ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လၽွပ္စစ္မွဴးကို ဘယ္လိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမလဲလို႔ ေမးျမန္း ရာ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ မွဴးအေနနဲ႔ သူရဲ႕ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေနေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ ခဲ့မယ္ဆိုရင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြစာေရးသားၿပီး မိမိတို႔ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ေပးမယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔အေနနဲ႔စိစစ္မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ မီးလင္းေကာ္မတီနဲ႔သက္ဆိုင္တဲကိစၥရပ္ကေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္ဌာနဆိုင္ရာ၊ ေဒသခံျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကြင္းဆင္းၿပီး မီးလင္းေရးေကာ္မတီကိစၥကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆံုးျဖတ္မႈကို လည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ဆက္လက္ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားရာ အစိုးရ ဌာနကို စာေရးၿပီးအေၾကာင္းၾကားပါဆိုတာ အဲဒီလိုေတြ ျဖစ္ေနလို႔ အတည္ျပဳခ်က္လိုခ်င္လို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီေမးခြန္းေမးတာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ စာေပးၿပီးေမးေနဖို႔ မလိုပါဘူး၊ ဌာနဆိုင္ရာဒီ၀န္ထမ္းသည္ ဒီလိုျဖစ္ေနပါတယ္ ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူေပးဖို႔အတြက္ ထပ္ဆင့္ေမးခြန္း ေမးျမန္းရာ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကိုတစ္ထုိင္တည္းဆံုးျဖတ္ၿပီးသံုးသပ္ၿပီး  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထြက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ ေၾကာင္း၊ တကယ့္ေျမျပင္အေျခအေနအခ်က္အလက္ အားလံုးစုစည္းၿပီး ဒီအေပၚမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွသာလွ်င္ ျဖစ္သင့္တဲ့အေနအထား ေရာက္ရွိမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ အခ်က္အလက္စံုလင္ဖို႔အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ေျမျပင္အေျခအေန ကြင္းဆင္းစိစစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္မႈျပဳလုပ္ သြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ျပန္လည္ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေနလူငယ္မ်ားအတြက္ ေဘာလံုးအားကစား ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္ ယခင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘာလံုးကြင္းစံႏႈန္းမီ အလ်ား(ေပ-၆၀၀)၊ အနံ (ေပ-၅၀၀) ေျမေနရာ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ မည္သို႕မည္ပံု ေျဖရွင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္း မွေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးကြင္းအား အားကစားကြင္းတစ္ကြင္း၏ အဂၤါရပ္အတုိင္း အတာ ျပည့္မီႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမျပင္အေျခအေနအား အဆင့္ဆင့္ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး ဌာနအမည္ေပါက္ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ေဘာလံုးကြင္းအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔နယ္ေဘာလံုးကြင္းအား အားကစားကြင္း၏ အဂၤါရပ္အတိုင္းအတာ ျပည့္မီႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမျပင္အေနအထားအေျခအေနအား အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး ဌာနအမည္ေပါက္ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ေဘာလံုးကြင္းအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္လို႔ ေျဖၾကားထားပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုတိုင္းတာသည့္အခ်ိန္မွာ (ေပ ၄၀၀xေပ ၂၀၀)  ရွိေနပါေသးတယ္။ ေနာက္ေရွ႕ဆက္ (ေပ ၄၀၀xေပ၂၀၀)ပါ ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မေပ်ာက္ရေအာင္ ေဘာလံုးကြင္းအဂၤါရပ္ အတိုင္း အတာျပည့္မီတဲ့ အားကစားကြင္းအျဖစ္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ ရွိပါက အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ေျမျပင္အေျခအေနကိုသိရွိဖို႔အတြက္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနပါ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေစၿပီးမွ အဆင့္ဆင့္ျပန္လည္တင္ျပခ်က္ေတြကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပၿပီး အစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေျမဟုတ္၊ မဟုတ္ စိစစ္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေျမျဖစ္မွသာလွ်င္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဘာလံုးကြင္းအျဖစ္ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ ထပ္ဆင့္ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ယင္းေျမကြက္သည္ ေက်းရြာပိုင္ေျမလြတ္ဆိုတာ ေမးခြန္းထဲတြင္ ထည့္ေမးထားပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရ ပိုင္ေျမဟုတ္၊ မဟုတ္ဆိုတာကို စိစစ္စရာမလိုပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မသိရွိလိုတာက ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ထပ္မံေမးျမန္းရာ ေက်းရြာပိုင္ေဘာလံုးကြင္းအေန ျဖင့္ ေက်းရြာမွ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ အေပၚလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ညီပါက ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါ သည္။

(၄)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္ ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႔နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ (၂၅)ကုတင္ဆံ့ ေဆးရံုႏွင့္ပတ္သက္၍သိရွိလိုေသာေမးခြန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္း မွ ဓာတ္မွန္စက္အသစ္ ထပ္မံခ်ထား ေပးရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သို႕ ေတာင္းခံၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴးမ်ားမွ ကိုယ္တုိင္တိုက္ရိုက္ ေတာင္းခံထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွလည္း အျမန္ဆံုး ခ်ထားေပး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဓာတ္ခြဲမွဴးအဆင့္ရွိပါက ဓာတ္ခြဲမွဴးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဓာတ္ခြဲ ပစၥည္းမ်ား ခြဲေ၀ေပးႏိုင္ပါမည္။ ၀န္ထမ္းအဆင့္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာ ဓာတ္ခြဲပစၥည္းမ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိပါ။ ယခုအခါ မုဒံုေဆးရုံတြင္ ေရာဂါပိုးစစ္ေဆးျခင္း (Screening Tests) မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသြးလွဴရွင္မ်ား (Donars) အတြက္ (HBs Ag, HCV Ab, HIV) စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ (PMCT) စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ ေဆးရံုတက္ေရာက္ေသာ ေမြးဖြားလူနာမ်ားႏွင့္ ခြဲစိတ္လူနာမ်ား အား အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မုဒံုၿမိဳ႔နယ္ေဆးရံုအား (၂၅)ကုတင္ဆံ့ေဆးရံုမွ (၅၀)ခုတင္ဆံ့ေဆးရံုသို႔ အဆင့္တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ပါရန္ တင္ျပထားပါသည္။ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားအား အခမဲ့ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အျခားေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳ လိုအပ္ပါက ျပင္ပမွ၀ယ္ယူရပါသည္။ ေဆးရံုပတ္သက္ေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ႀကီးထံတြင္ လူနာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျခားလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွ အပ အခ်ိန္ မေရြးေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံုတြင္ ေမြးလူနာမ်ားကိုေမြးဖြာျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းမ်ားကိုအခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးပါေၾကာင္းႏွင့္ လူနာမ်ားမွ မိမိတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္သာ အလွဴေငြထည့္၀င္ျခင္းမ်ားရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေဆးရံုတြင္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆး ျခင္းမ်ားကို အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္ဟု ၀န္ႀကီးမွေျဖၾကားသြားတာကို သိရွိရပါတယ္။ အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္ဆိုတာ လက္ရွိျပင္ပမွ ရွိတဲ့လူနာေတြရဲ႕ တိုင္ၾကားခ်က္အရ စံုစမ္းေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ေဆးရံုအုပ္ဆရာ၀န္ႀကီးႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႕ဆံု တဲ့အခါတြင္ အျပင္မွာလည္း၀ယ္ၿပီး သံုးရတာဘဲ၊ ဒီမွာလည္း ၀ယ္ၿပီးသံုးရတာဘဲ၊ ၀ယ္ၿပီးသံုးရတဲ့အခါမွာ အျပင္မွာ၀ယ္ၿပီးသံုးရတာထက္ကို ေငြအနည္းငယ္မွ်သာ ပိုၿပီး ေပးရပါတယ္။ အျပင္မွာ၀ယ္ၿပီး မသံုးဘဲႏွင့္ဒီမွာ တစ္ခါတည္း တစ္ဆက္တည္းဘဲ သံုးမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပတာေၾကာင့္ ေငြေၾကးအနညး္ငယ္မွ်သာ ပိုေပးၿပီးစစ္ေဆးမႈ ေတြ ျပဳလုပ္ေနရပါတယ္လို႔ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္ေနခဲ့ျခင္းကိုလည္း ဘယ္လိုမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ၊ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ေပးမလဲဆိုတာ သိလိုေၾကာင္း၊ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းဆို ခဲ့ျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ေပးရမည့္တာ၀န္ရွိသည့္အတိုင္း မေပးေဆာင္တာကို မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္အေရးယူမႈျပဳလုပ္ေပးမည္ဆိုတာသိရွိလိုေၾကာင္း၊ မိမိသေဘာဆႏၵမဟုတ္ဘဲ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းသည္ တရား၀င္မဟုတ္တာသိရေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္အလွဴခံကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႕ ဘယ္လိုအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ေပးမလဲ ဆိုတာ သိရွိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ဌာနအေနျဖင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႕ တင္ျပ ၍ အစိုးရအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုသို႕ ထပ္မံတင္ျပကာ ျပည္ေထာင္စုမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကိုလႊတ္ေတာ္သို႕ ျပန္လည္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

 (ခ)   ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒါက္တာခင္နိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)တို႕မွ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၊

(ဂ)    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည့္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ  အတည္ျပဳျခင္း၊

(ဃ)   မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒါက္တာခင္နိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္း ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံ တို႔မွ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္  အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း စိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(င)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္မွ သေဘာထား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္   ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  မြန္းလြဲ (၁၃) နာရီ (၂၅) မိနစ္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို(၂၄-၉-၂၀၁၈)ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္(၁၀) နာရီ တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။