3848

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔)အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦး အနက္ ( ၃၀ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

 (က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း( ၄)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္မီးေဘးႏွင့္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေန စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃။ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္မီးေဘးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ မြန္ျပည္နယ္၊ ခရိုင္/ၿမိဳနယ္ မီးေဘးႏွင့္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ရန္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမွ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ မီးေဘးႏွင့္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္(၁၂)ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ား၏ ေငြစာရင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ထူေထာင္ထားသည့္ ျပည္နယ္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈရန္ပံုေငြမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္လည္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း စဥ္(၅)ခ်က္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားအတြက္ မြန္ျပည္နယ္ မီးေဘးႏွင့္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္အေနျဖင့္ ၂၀၁၄က ဥပေဒအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရကေန အေၾကာင္းၾကားခဲ့တဲ့အေနအထားမ်ဳိးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီဥပေဒျပန္ အသက္၀င္ေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ၀န္ႀကီးေျဖၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္အခါမ်ားမွာဆိုရင္လည္း အစိုးရ၏ cabinet ကဆံုးျဖတ္တဲ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီနဲ႔ ဥပေဒမွာပါသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းရမည့္ေကာ္မတီႏွစ္ခုစလံုးသည္တစ္ခုခုေတာ့ Format တူေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း ၀န္ႀကီးအား အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။

(၂)    ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)မွ ေမးျမန္းေသာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေက်ာက္မိုင္းမ်ားတြင္ ယမ္းအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ ယမ္းေရာင္းခ်ျခင္းတို႔အား မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦးမွ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးမွ— ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးေမးျမန္းသြားတာနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ျပန္လည္ ေျဖၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းအားျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမျပဳခင္ အနည္းငယ္တင္ျပလိုပါတယ္။  ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးသိရွိလိုတဲ့ အဓိကအေၾကာင္း အရာကေတာ့ ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ယမ္းသံုးစြဲခြင့္ျပဳထားတဲ့ ေက်ာက္မိုင္းမ်ား အေျခအေနႏွင့္ယမ္းေရာင္းခ်မႈအေျခအေန (၂)ခုကို ေမးျမန္းထား တာျဖစ္ ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပလုိတဲ့အခ်က္ကအဓိကသိရွိလိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ကြဲလြဲၿပီး ေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾသဂုတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕  အတြင္း ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကို ယမ္းအသံုးျပဳၿပီးေတာ့မွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံေနရတယ္ဆိုတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားတာေတြ႕  ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ေက်ာင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္က ေက်ာက္မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ  အသံုးျပဳေနတဲ့ ယမ္းကိစၥနဲ႕ လံုး၀ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းက ဆရာမတစ္ဦးက သူရဲ႕ စာသင္ခန္းအတြင္းမွာ ဗီရီုအတြင္းမွာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ေငြ(၅) သိန္းခုိး ယူေပ်ာက္ဆံုးမႈျဖစ္ၿပီး စာသင္ခန္းထဲက စာသင္တဲ့ White Board ေပၚမွာ မဖြယ္မရာေရးသားခဲ့ျခင္းကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမွာ ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ အမ်ားျပည္သူအထင္မွား၊ အျမင္မွားမျဖစ္ေစေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရးအာမခံခ်က္ေပးတဲ့ အေနနဲ႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးစီမံႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အတူျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ကိုယ္တိုင္ အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ၿပီး လိုအပ္ေသာလံုၿခံဳေရးစိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚၿပီး စာသင္ခန္းထဲရွိ White Board မွာေရးသားထားခ်က္ဟာ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရးအာမခံခ်က္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အခုဆက္လက္ၿပီး ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားေပးပါမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေမးျမန္းထားတဲ့ သိရွိလိုတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အက်ယ္တ၀င့္ စာေရးသားေပးပို႔တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လမ္းခင္းေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ ရရွိသူ (၁၀၄)ဦး၊ ဂ၀ံေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိသူ(၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၀၈)ဦးရွိပါေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မွာေတာ့ ယခင္ႏွစ္က ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့လိုင္စင္ရရွိသူမ်ားအနက္မွ လမ္းခင္း ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုး တင္ျပလာသူ (၈၉)ဦးရွိေၾကာင္း၊ လမ္းခင္းေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္အသစ္ေလွ်ာက္ထားသူက (၁၃)ဦး ရွိေၾကာင္း၊ ဂ၀ံေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးသူ (၁)ဦးရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းမွာ လမ္းခင္းေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိသူစုစုေပါင္း (၁၀၃)ဦးရွိပါေၾကာင္း၊ လိုင္စင္ရရွိသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္၊ ဦးေရေတြ၊ အေရအတြက္ေတြ၊ ယမ္း၀ယ္ယူသံုးစြဲေနတဲ့ အေျခအေနေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အျပည့္အစံု အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားျပဳစုေပးပုိ႔ တင္ျပထားၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီေနရာမွာ ၿခံဳငံုေျပာျပရမယ္ဆိုရင္ လိုင္စင္ရရွိထားတဲ့ ေက်ာက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးဟာ ယမ္းသံုးစြဲသူမ်ားခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားဟာ လူလုပ္အားႏွင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္တဲ့ ေက်ာက္မိုင္းလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိတဲ့သူမ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ ယမ္းသံုးစြဲၿပီးေတာ့မွ ျပဳလုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ ယမ္း၀ယ္ယူျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ခြင့္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ သမ၀ါယမအသင္းလီမိတက္မ်ား၊ အဖြဲ႕  အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူၿပီး သံုးစြဲေနတာျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုပါတယ္၊ ေက်ာက္မိုင္းလိုင္စင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပလိုတာရွိေၾကာင္း၊ ဒါကေတာ့ လမ္းခင္းေက်ာက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂ၀ံေက်ာက္ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးေတာ့မွ  ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ကိုဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တင္ျပပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အေနနဲ႔လည္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပၿပီးမွ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ဆိုသည္မွာ ယမ္းအသံုးျပဳခြင့္မပါပါဘူး၊ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ ခြင့္ကိုဘဲ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ေပးတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္မွာ ယမ္းအသံုးျပဳခြင့္၊ ယမ္းေရာင္းခ်ခြင့္၊ သိုေလွာင္ခြင့္မပါပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေပးလိုက္တဲ့ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ ခြင့္လိုင္စင္ရၿပီးသူက ယမ္း၀ယ္ယူခြင့္၊ သယ္ေဆာင္ခြင့္၊ သိုေလွာင္ခြင့္၊ သံုးစြဲခြင့္ကို ဒုတိယအပိုင္းအေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယမ္းသံုးစြဲခြင့္၊ ယမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳတာမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ (၁၃)ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၇၊ လုပ္ငန္းခြင္သံုးေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွာအတိအလင္းေဖာ္ျပ ထားရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဥပေဒမွာ အခန္း(၁) အမည္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခန္း(၂) ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အခန္း(၃) ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အခန္း(၄) လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အခန္း(၅)လိုင္စင္ရရွိသူႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူတို႔၏ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္မ်ား၊ ေနာက္စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ အခန္း(၈) ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ အခန္း(၉) အေထြေထြ ဆိုၿပီး အခန္း(၉)ခန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒအမွတ္ ၁၇ နဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျပ႒ာန္းၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ အဓိကေဆာင္ရြက္ရမယ့္ဌာနကေတာ့ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဒီဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၉ရက္ေန႔မွာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဟသၤာခန္းမမွာ ေက်ာက္မိုင္းလုပ္ငန္းရွင္အားလံုးကို ေခၚယူ ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့မွ အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ်ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ လိုအပ္သလို ပူူးေပါင္းပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္နယ္ ေက်ာက္မိုင္း လုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနတဲ့ နယ္ေျမေဒသမွာရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကား ခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုတပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕  သာ တက္ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေက်ာက္မိုင္း လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားစဥ္တုန္းက တင္ျပခဲ့ တဲ့ ခြင့္ျပဳတဲ့ ေက်ာက္က်င္းအေရအတြက္ထက္ ေျမျပင္မွာ ပိုမိုထုတ္လုပ္မႈမရွိေစေရး၊ လိုင္စင္စတင္ ေလွ်ာက္ထား စဥ္ထဲက အမွန္တကယ္ထုတ္လုပ္မယ့္ ေက်ာက္က်င္းအေရအတြက္ကို မွန္ကန္စြာတင္ျပေရး၊ ျပည္နယ္၏ အခြန္ဘ႑ာေငြေလ်ာ့နည္းထိခိုက္မႈမရွိေစေရး ကို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အက်ယ္တ၀င့္ ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔လည္းျပည္ေထာင္စုဥပေဒအမွတ္ ၁၇ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ယမ္းအသံုးျပဳခြင့္ေတြကို တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႕အတြက္ကို အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္း ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စီမံ၊ ဘ႑ာ၀န္ႀကီးကလည္း သက္ဆိုင္ရာအခြန္ဦးစီးဌာနကို ေပးသြင္းရမယ့္ အခြန္အခမ်ားမွန္ကန္စြာ ေပးသြင္းဖို႔၊ အလားတူ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းကလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစေရးႏွင့္ အစားထိုးျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းရွင္းလင္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ကလည္း ဥပေဒပါ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တင္ျပလိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ယမ္းအသံုးျပဳခြင့္၊ သိုေလွာင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၇ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြား ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒါေတြကို ခြင့္ျပဳျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ထိန္းသိမ္းျခင္း ေတြဟာသယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ႔ တာ၀န္ျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ လိုအပ္ေသာစိစစ္ၾကပ္မတ္မႈ၊ ညႊန္ၾကားမႈ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးထားျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ပိုင္းကေတာ့ ဒီယမ္းသို ေလွာင္ခြင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ယမ္းသိုေလွာင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယမ္းဆိုတာ ယမ္းကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳသူအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့့အျပင္ အမ်ားျပည္သူလူထုအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေစတဲ့ လံုၿခံဳေရးက်ိဳးေပါက္ေစႏိုင္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုုုျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔ မ်ားကလြဲ၍ ျပင္ပမွာ သိုေလွာင္ထားသိုျခင္းခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း၊ ယမ္းသိုေလွာင္ခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမွာရွိေနတဲ႔ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို တင္ျပၿပီးေတာ့မွ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ တစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္း၊ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔အတြင္းမွာေပးတဲ့ေျမေနရာမွာဘဲ ယမ္းတိုက္ ေဆာက္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ယမ္းတိုက္ေဆာက္လုပ္ဖို႔ေျမေနရာ သာ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔မွာ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီယမ္းတိုက္ေဆာက္လုပ္ဖို႔ အတြက္ကိုဘဲ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအမွတ္ ၁၇ မွာ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ ယမ္းတိုက္ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပရပါေၾကာင္း၊ လိုင္စင္တင္ျပၿပီးမွ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနက စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္မွ သတ္မွတ္ေပး တဲ့ပံုစံ ဒီဇိုင္းအတုိင္း ယမ္းတိုက္ကိုေဆာက္လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါက လုိင္စင္မဲ့ ယမ္းတိုက္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယမ္းႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္၊ ေက်ာက္မုိင္းႏွင့္ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ ပထမဦးဆံုးတစ္ခ်က္က လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြင့္ျပဳတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါကို အစိုးရအဖြဲ႔မွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယအခ်က္က ယမ္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥအ၀၀ကေတာ့ တင္ျပခဲ့တဲ့ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအမွတ္ ၁၇၊ လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ  ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ယမ္းတိုက္ေဆာက္လုပ္တဲ့ေျမေနရာကို တပ္မေတာ္တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔ကေနသာ ေျမေနရာေပးျခင္း သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တင္ျပလိုပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္းဘဲ အခုတင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမျပင္မွာ ကြဲလြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေနပါကလည္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာအားျဖင့္ အသိေပးျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံရပါေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔အသိေပး ၊ အေၾကာင္းၾကားလာပါကလည္း အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ အေလးထား စိစစ္၊ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြနး္အေနျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ တယ္ဆိုတာလည္း မွန္ခဲ့ပါတယ္။ မဖြယ္မရာဆိုတဲ့စကားလံုး သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးကေနလည္း အတိအလင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအေနလည္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ဒါေပမယ့္ ဒါကို မဟုတ္ခဲ့ဘူးလို႔ျငင္းလို႔မရပါေၾကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရတယ္ ေဖာက္ခြဲမယ္ စကားလံုးမ်ိဳး သံုးခဲ့တဲ့အတြက္ ဒါကို Hight Light လုပ္ၿပီး တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယမ္းကိုအသံုးမျပဳဘဲ ထုတ္လုပ္ေနတဲ့မိုင္းေတြရွိပါတယ္လို႔၀န္ႀကီးကေျဖၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊  အဲ့ဒီ့မိုင္းေတြရဲ႕ နာမည္စာရင္းကိုသိရွိလိုပါေၾကာင္း၊  တကယ္လို႕ဒီမိုင္းေတြသာ ယမ္းကို အသံုးျပဳခဲ့မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ၊ မရွိကို ေမးျမန္းရာ ယမ္းအသံုးျပဳျခင္းမရွိဘဲနွင့္ လူရဲ႕လုပ္အားနဲ႔ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစာရင္းကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ျပဳစုၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႕ ေပးပို႕တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

 

(၃)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေႏြစပါးပိုမိုစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ၊ ဦးထြန္းေဌး မွ လွ်ပ္စစ္ျမစ္ေရတင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စူးစမ္းေလ့လာ ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းအပိုင္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး၊ လိုအပ္ေသာစီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား (Data Resources) အတြက္ (က) ပဏာမေလ့လာမႈအဆင့္ (Reconnnaissance Study)၊ (ခ) အႀကိဳျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းအဆင့္ (Pre – Feasibility Study)၊ ျဖစ္ေျမက္ႏိုင္စြမ္းအဆင့္ (Feasibility Study) ျဖင့္ေလ့လာျပဳစုရပါေၾကာင္း၊ ဘီးလင္းျမစ္ လွ်ပ္စစ္ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းသည္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ  လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး၊ အႀကိဳျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားအရ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမည္ဆိုပါက ေဆာင္ ရြက္ရန္လိုအပ္မည္ျ့ဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ျမစ္ေရ တင္စီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေခ် ရွိ၊ မရွိကို ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိေမးခြန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ ေျဖသြားသည့္အခါတြင္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္ဟု ေယဘုယ်ေျဖၾကား သြားတာေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊  ေလ့လာ ဆန္းစစ္သည့္လုပ္ငန္းကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆို ပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုတာကို သိခ်င္ေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ေႏြစပါးကို အဓိကထားစိုက္ပ်ဳိးသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ အဓိကလိုအပ္ေနတဲ့ စပါးတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးဖို႔အတြက္ ေအာင္ေရကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔က ဘယ္လိုျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမလဲဆိုတာကို အၿမဲတမ္းစဥ္းစားသံုးသပ္ေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးရွိ ေနေၾကာင္း၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ေျမျပင္တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆက္စပ္ ေမးခြန္းအေနျဖင့္ေျဖၾကားရမည္ဆိုလွ်င္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေႏြစပါးတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ငန္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြက္ မဆြတ္ခင္းကတည္းက ညႊတ္ခ်င္ခ်င္ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုနယ္ေျမခံကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္လည္း စတင္ေရလာ ေျမာင္းေပး လုပ္လာသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အရွိန္အဟန္စီးဆင္းေပးရမည့္ တာ၀န္၀တၱရား ရွိလာၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလုိႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကည္ျဖဴသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မၾကာခင္ ပြင့္လင္းရာသီေရာက္သည့္ႏွင့္ ေျမျပင္တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းကိုစတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဆက္စပ္တင္ျပလိုသည္မွာ ဘတ္ဂ်က္ရရွိႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေျမျပင္တိုင္း တာျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ feasibility study ကုန္က်မည့္ ေငြေၾကးသည္ က်ပ္သိန္း(၃၀၀)ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္  က်ပ္သိန္း (၅၀၀)ျဖစ္ ပါေၾကာင္းႏွင့္စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္း (၈၀၀)ကို ေျမျပင္တိုင္းတာ survey လုပ္ငန္းတြင္ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္မွ အဆင္ေျပႏိုင္မည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုမွ အျမန္ဆံုးရရွိႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္နယ္ဆည္ေျမာင္းအေနနဲ႔ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ plan Aအေနနဲ႔ သိန္း(၈၀၀)ကို မြန္ျပည္နယ္ရဲ႕ တစ္ခုေသာေခါင္းစဥ္ထဲကေနခ်ေပးလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္ကာလ စတင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လ်ာထားေငြေၾကးမရွိလွ်င္  plan P အေနနဲ႔စဥ္းစားတာက က်ပ္သိန္း (၈၀၀)ကို လက္ရွိဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွာေဆာင္ရြက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္ ဆည္ေျမာင္း လ်ာထားအထဲမွ ပြင့္လင္းရာသီမွာစတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည့္ လိုအပ္သိန္း (၈၀၀)ကို ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းသံုးစြဲခြင့္ရမည္ဆိုလွ်င္ ပဏာမစူးစမ္းေရးလုပ္ငန္းကို အျမန္ဆံုးစတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းသံုးစြဲ သည့္ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္း ကိုခ်န္ခဲ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ရမည့္ RE ဘတ္ဂ်က္တြင္ ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေငြက်ပ္သိန္း(၈၀၀)ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ plant Aအေနနဲ႔အဆင္ေျပႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္အျမန္ဆံုး စတင္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔အစီအစဥ္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ plan A အဆင္မေျပဘဲ plan Pႏွင့္သြားရမည္ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမခံ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္း တစ္ခ်ဳိ႔တစ္၀က္ကို ေခါင္းစဥ္ ေျပာင္းသံုးစြဲခြင့္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ အဲဒီအတြက္လိုအပ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို RE တြင္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥကို နယ္ေျမခံ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔သေဘာတူျခင္းရွိ၊မရွိကို ျပန္လည္းေဆြးေႏြး တင္ျပေပးေစ လိုပါေၾကာင္းေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ထပ္ဆင့္ဆက္စပ္ အေနျဖင့္ plan A အေနနဲ႔ အဆင္ေျပေၾကာင္း၊ plan P အေနနဲ႔ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္တြင္လ်ာထားတဲ့ ေခ်ာင္းေျမာင္းတူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း (၅)ခု၊ ေရထိန္းတံခါးတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း (၁)ခုရွိပါေၾကာင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းတူး ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း (၅)ခုသည္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည္မွာ ၄၊ ၅၊၆၊ ၇ႏွစ္ရွိ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္လုပ္ဖို႔လိုအပ္ေနသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ား သိရွိထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္း (၅)ခုေလ်ာ့လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္ RE တြင္ ျပန္ျဖည့္ရန္ supplementary grant သည္ မိုးတြင္းကာလျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မိုးတြင္းမတိုင္ခင္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး၊ စပါးေရႀကီးနစ္ျမွပ္မႈမွကာကြယ္ေရး ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္တာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္ျဖည့္စြက္ ပါက မမီႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဒီလုပ္ငန္းမ်ားကို မထိဘဲေတာင္သူမ်ား အတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳၿပီး မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သင့္ေတာ္သည္ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ရပ္နဲ႔ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳ ခဲ့ပါသည္။

(၄)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍သိရွိလိုေသာေမးခြန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦးမွ ျပည္နယ္အတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ခရိုင္ျပည္နယ္အဆင့္ ယစ္မ်ဳိးခြန္းတိုးျမွင့္ေကာက္ခံေရးႏွင့္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊ သတင္းစံုးစမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ၿမိဳ႕နယ္ခရိုင္ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး လိုင္စင္ႏွင့္ေျမျပင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ ကြဲလြဲမႈမရွိေစေရး၊ ကြဲလြဲပါက စိစစ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ နယ္ေျမခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုမွ သီးျခားလိုင္စင္ႏွင့္ ကြဲလြဲလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို သီးျခားတင္ျပမႈ၊ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သီးျခားစီမံခ်က္အေနနဲ႕ေရွာင္တခင္၊ လွ်ပ္တျပတ္၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔အထိ လိုင္စင္ပါစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ (၇)မႈႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့အရက္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ (၄၄)မႈ၊ စုစုေပါင္း(၅၁)မႈကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုသူသည္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔အစိုးရအဖြဲ႕၏အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း သေဘာတူဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားရယူၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔တင္ျပရပါေၾကာင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးခ်ဳပ္ကေနၿပီး လိုင္စင္စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ရွင္းျပသည့္အတိုင္း ယစ္မ်ဳိးမူ၀ါဒႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ကတိက၀တ္ေပၚေပါက္ေနမႈအရ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ မ်ားကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေလ်ာ့နည္းခြင့္ျပဳေပးေနတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပမာ-
၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ခြင့္ျပဳခဲ့တာ (၄၁၂၆၃)ခုရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ကတိက၀တ္ႏွင့္ယစ္မ်ဳိးမူ၀ါဒအရ ၂၀၁၄-၂၀၁၅တြင္ ယစ္မ်ဳိး(၅၃)ခုေလ်ာ့နည္းေလ်ာ့ခ်ၿပီး (၄၁၂၁၀)သာခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အလာတူ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လိုင္စင္(၄၁၁၅၃)ခုသာခြင့္ျပဳၿပီး လိုင္စင္ (၅၃)ခု ထပ္မံေလ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကခ်မွတ္ ေပးသည့္ လိုင္စင္ထက္ (၃)ခုေလ်ာ့နည္းၿပီး (၄၁၁၅၀)သာခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္း အတာယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ေလ်ာ့နည္းခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အထဲမွာ မြန္ျပည္နယ္လည္း ပါ၀င္အက်ဳံး၀င္ ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယစ္မ်ဳိးမူ၀ါဒအရ လိုင္စင္အသစ္ထပ္ၿပီး ခြင့္မျပဳေသာ္လဲ ခြင့္ျပဳၿပီးသာလိုင္စင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိေတာ့သည့္လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယစ္မ်ဳးိလိုင္စင္စီ တည္ေနရာႏွင့္ လိုင္စင္အမ်ဳိးအစားေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားလာမည္ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးခ်ဳပ္သို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူတင္ျပၿပီး လိုင္စင္စီ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းျဖည့္စြက္ ေျဖၾကားပါေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳၿပီးလိုင္စင္ႏႈန္းထားကို နိမ့္ရာမွျမင့္ရာသို႔ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္လို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမလဲဆိုသည့္ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး FL-11သည္ႏိုင္ငံျခား အရက္ကို လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ FL-12 သည္ ႏိုင္ငံျခားအရက္ကို ကုန္စံု ဆိုင္တြင္ လက္လီေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳၿပီး ေရာင္းခ်သည့္ကုန္စံုဆိုင္ပုရ၀ုဏ္အတြင္း ၊ ဥပစာ အတြင္းမွာ ေသာက္သံုးခြင့္မရွိေသာ လိုင္စင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားအရက္ကို ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမည္ဆိုလွ်င္ FL-11 လိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ထားရယူရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကုန္စံုဆိုင္လိုမ်ဳိး၊ စတိုးဆိုင္လိုမ်ဳိးလက္လီေရာင္းသူ အေနနဲ႔ ဆိုင္အတြင္းေသာက္သံုးခြင့္မျပဳဘဲ FL-12 လိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရထားသည္က FL-11 လိုင္စင္၊ လ်ာထားသည္က FL-12 လိုင္စင္၊ လိုင္စင္ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ ( Task Force )မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ အလားတူေျမျပင္တြင္ ကြဲလြဲေနမႈမ်ားရွိေနပါကလဲ မိမိတို႔အားအသိေပး အေၾကာင္းၾကား ျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ ေမးခြန္းအေနျဖင့္ export -inport လိုင္စင္အရ အရက္၊ စီကရက္ဆိုတာသည္ ေပၚလစီအရ ပိတ္ထားသည့္ အထဲတြင္ပါပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားအရက္တင္သြင္းတာ၊ ႏိုင္ငံျခားစီကရက္ တင္သြင္းတာ ပိတ္ထားတာပါပါေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ႏိုင္ငံျခား အရက္ေတြကို နည္းမ်ဳိးစံု ၀င္ၿပီးေရာင္းခ်ေနတဲ့ ဆိုင္ေတြအမ်ားႀကီးရွိေနပါေၾကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ဘက္အျခမ္းတြင္ ပိုမ်ားပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားတန္ဖိုးျမင့္အရက္ဆိုလွ်င္ မြန္ျပည္နယ္ဘက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံု ေရာင္းခ်ေနပါေၾကာင္း၊ ပုလင္းတြင္ Taxpaid ကပ္ထားတာရွိပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ဳိ႔တြင္  duty free အိတ္နဲ႔ရွိပါေၾကာင္း၊ export -inport အရ တားျမစ္ထားတဲ့ ေပၚလစီအရ သြင္းခြင့္မေပးထားသည့္ အရာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သိလိုတာက ယစ္မ်ဳိးေကာက္တာသည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီလိုပစၥည္းအေပၚမွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ အခြန္ေကာက္ဖို႔ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနနွင့္ ဌာနခ်င္းေပါင္းစပ္ၿပီး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပၿပီး ကိုယ္စားလွယ္၏ ဆက္စပ္ေမးခြန္းကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(ခ)    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ေရးႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒါက္တာခင္နိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊  ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ တို႕မွ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဂ)    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ေရးႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္းအား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ သံုးသပ္အႀကံျပဳခ်က္၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ  အတည္ျပဳျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီတြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(အ႒မေန႔) က်င္းပမည့္ရက္ကို(၂၅-၉-၂၀၁၈)ရက္ (အဂၤါေန႔) နံနက္(၁၀) နာရီ တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။