4065

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၴေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္)

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၴေန႔)ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္    ( ၂၇ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၇)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး  ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနထြဋ္ဦး က  မြန္ျပည္နယ္မီးသတ္ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားကို အေျခခံ၍ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္ပါအဆင့္ မ်ားကို အဆင့္သံုးဆင့္ခြဲျခားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ မီးသတိမူေရးလုပ္ငန္းအဆင့္၊ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းအဆင့္ႏွင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို လုပ္ငန္းအစီအမံအတိုင္း အေသးစိတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ မီးေလာင္မႈအမ်ားဆံုး  ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို မ်က္ေျခ မျပတ္ဆန္းစစ္၍ ျပည္သူလူထုအသိပညာေပး ( Public Awareness) လုပ္ငန္း မ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန/ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပ/ေက်းလက္ေဒသ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးနွင့္ လူေန ထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ား၊ ေစ်းမ်ားတြင္ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ေလာင္းကစားမ်ား၊ တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ေနေသာ အရက္၊ ဘီယာဆိုင္မ်ား ႏွင့္တကြ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္ႏွင္းေရးကိစၥမ်ားအား စီမံခ်က္ခ်၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေသာ  ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး  ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနထြဋ္ဦး က တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ေနေသာ အရက္/ ဘီယာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနတို႔ ပါ၀င္ေသာ တရားမ၀င္ယစ္မ်ိဳးဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (Task Force) ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္မရွိဘဲ ယစ္မ်ိဳးပစၥည္း မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ လိုင္စင္စည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိေသာ ယစ္မ်ိဳးသက္၀င္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရာင္းခ်ေနျခင္းတို႔ကို လစဥ္စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေတြ႔ရွိပါက ယစ္မ်ိဳးဥပေဒ ပုဒ္မ -၃၀(က)အရ အမႈဖြင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။  မြန္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေလာင္းကစား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးေရးႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ေနေသာ အရက္/ဘီယာ ဆိုင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ အထက္ဌာနမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ လက္ေအာက္ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ တြန္းအားေပးတိုးျမွင့္ဖမ္းဆီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေလာင္းကစား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးေရးႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရာင္းခ်ေနေသာ အရက္/ဘီယာ ဆိုင္မ်ားကို လင္းယုန္စီမံခ်က္ကဲ့သို႔ စီမံခ်က္ခ်ၿပီး အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ရွိ/မရွိႏွင့္ အစီအစဥ္ရွိပါက မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္ သက္သည့္စီမံခ်က္ေရးဆြဲစီမံခ်က္ကို ထားတာရွိပါေၾကာင္း၊ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကဲ့သို႔ ခ်ျပမည္ဆိုလွ်င္ လံုၿခံဳေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရာတြင္တိက်စြာမိရန္အတြက္ ေပါက္ၾကားမႈအရလည္းေကာင္း၊ သတင္းတင္လိုက္သည့္အခါတကယ္ေရာင္းသည့္ အဓိက ေနရာကို ရရွိေရးအတြက္အခက္အခဲမ်ားစြာလက္ရွိတြင္ ျဖစ္ေပၚေနတာရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေနအထားထက္ကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေန အထားတစ္ရပ္နဲ့ ေဆာင္ရြက္လို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ မြန္ုျပည္နယ္ရွိ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ သဘာ၀ေရပူစမ္းစခန္းမ်ား၊  ေရတံခြန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္စာရင္းႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒအတိုင္း မွတ္ပံုတင္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္းၾကည္၀င္း က သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မွတ္ပံုတင္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အပန္းေျဖစခန္း(၄)ခုစာရင္းအား ေအာက္ပါ အတိုင္းေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။(၁)ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ Neo-More Myanmar Co; Ltd အပန္းေျဖ စခန္းႏွင့္ကေလးကစားကြင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ Water World Mawlamyine အပန္းေျဖစခန္း၊  ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ အပန္းေျဖစခန္းႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ 21  Paradise သဘာ၀ေရပူစခန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အပန္းေျဖစခန္းတည္ေထာင္ခြင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားေသာ အပန္းေျဖစခန္း မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေစၿပီး ေကာ္မတီမွ တဆင့္  ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ တည္ေထာင္ခြင့္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးသြားပါမည္။ ဖြင့္လွစ္မည့္ (သို႔မဟုတ္) ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အပန္းေျဖ စခန္းမ်ားအားလံုး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားေစေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ႀကီး ၾကပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ားသို႔ ဆက္လက္ညႊန္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီးဆက္စပ္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အပန္းေျဖစခန္း(၄)ခုစာရင္းတြင္ရွိသည့္၂၊ ၃၊ ၄တို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕က ဘယ္ေန႔ကကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသလဲ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္အညီမည္သို႔မည္ပံုအေရးယူ ေဆာင္ ရြက္မလဲသိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ Water Worldက ၁၀-၁၂-၂၀၁၈ေန႔စြဲျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန မြန္ျပည္နယ္သို႔ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက္စြဲျဖင့္သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ႀကီးၾကပ္ေရးသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးဖို႔ ညႊန္ၾကား ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ သရက္ကုန္းရပ္၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံတြင္ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အပန္းေျဖစခန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၈-၁၁-၃ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚနန္းရိုစလင္း ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို အခ်က္အလက္ျပည့္စံုေအာင္ တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕ကို ၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ 21  Paradise သဘာ၀ေရပူစခန္းကၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၃-၂-၂၀၁၉မွ ေလွ်ာက္ထားလာပါေၾကာင္း၊ ၁၅-၂-၂၀၁၉ တြင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးဖို႔ညႊန္ၾကား ထားပါေၾကာင္း၊ ဖြင့္လွစ္ၿပီးသာအပန္းေျဖစခန္းမ်ားဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ေစေရးအတြက္ မြန္ျပည္နယ္ဦးစီးဌာနမွ ၁၃-၃-၂၀၁၈ရက္ေန႔တြင္ ၂၀-၈-၂၀၁၈ရက္ေန႔တြင္ အပန္းေျဖစခန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားကို စိစစ္ၿပီးလိုင္စင္ရယူ ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ျပ႒ာန္းၿပီးသာဥပေဒ(၃၅)အရ ဖြင့္လွစ္ထားမႈကို ျပစ္ဒဏ္အေနနဲ႔ပုဒ္မ(၃၈)အရ ေထာင္ဒဏ္(၆)လႏွင့္ေငြဒဏ္(၅)သိန္း ရွိေၾကာင္းကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ရွင္းလင္းထားပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ပါသည္။

(၄)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ ေမးျမန္းေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာပိုင္ေျမမ်ား၌ စိုက္ထူထားေသာ MPT ကုမၸဏီတာ၀ါတိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး က နိုင္ငံပိုင္အစိုးရေျမမ်ားမွအပ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားျပည့္စံုစြာ တင္ျပႏိုင္သည့္ ေျမမ်ားအားလံုး ငွားရမ္းခေတာင္းခံ လာပါက ေပးေခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ မိုဘိုင္းစီမံကိန္း စတင္သည့္ကာလ၌ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္းညွိႏိႈင္း၍လည္းေကာင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတင္ျပ၍ လည္းေကာင္း ၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားပါ၀င္ေသာ  GSM Mobile တိုးခ်ဲ႔တပ္ဆင္ေရး ေျမေနရာကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စညး္၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေျမေနရာမ်ားရွာေဖြ၍ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႕ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရရွိ္ၿပီးမွသာ စတင္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုငွားရမ္းမႈ စတင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးတို႔မွ လမ္းညႊန္သည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်ဳပ္ဆိုငွားရမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဌာနအေနျဖင့္ ေက်းရြာေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ေက်းရြာေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာ ဘယ္ရြာေတြကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ဘာေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေပးခဲ့သလဲ ဆိုတာကို သိရွိလိုေၾကာင္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ငွားရမ္းမႈစတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးတို႔မွ လမ္းညႊန္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တယ္လို႔ေျပာထားပါေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းနံပါတ္(၂)ေျဖၾကား ထားျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္တကြစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ သိရွိလိုသည့္အတြက္ ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိေမးျမန္းရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးလို႔ရ/မရ ျဖစ္သင့္တာကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာ၊ ေနျပည္ေတာ္ကို တင္ျပၿပီး ဥပေဒႏွင့္ညီ/မညီ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျပန္ၾကည့္ၿပီး ေပးသင့္တယ္ဆိုရင္ ေပးလို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း MPT အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာမွာ စာရင္းအတိအက်ပါမလာေၾကာင္း၊ စာရင္းအတိအက်ျပန္လည္ေပးပို႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ျမစ္ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ တံတား(၃)စင္းအား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က  ေခ်ာင္းေတာင္ ေက်းရြာေတာင္ဘက္ကမ္း ေခ်ာင္းတံတားအား ေဘလီတံတားထိုးေပးရန္ ရံုးခ်ဳပ္သို႕ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံထားၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစင္စံျပေက်းရြာမွ ဆိပ္ကေလးရြာ ပင္လယ္၀သို႔သြားေသာ လမ္းေပၚရွိ သစ္သားတံတားအား (၃၀)ေပအရွည္ရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက က်ပ္သန္း(၆၀)ခန္႔ကုန္က် မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြတြင္  တင္ျပေတာင္းခံေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြ ရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဟံဂံေက်းရြာအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေသာ လမ္းေပၚရွိတံတားအား (၃၀)ေပ အရွည္ရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက က်ပ္သန္း(၆၀)ခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြတြင္ ဘ႑ာေငြတင္ျပေတာင္းခံေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းေတာင္တံတားသည္ ၂၀၁၈၊ ဇူလိုင္လကတည္းက ပ်က္စီး ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ရန္ပံုေငြအျမန္ဆံုးေတာင္းခံေပးရန္ရွိ/မရွိ၊ အစင္စံျပေက်းရြာမွ သစ္သားတံတားကို သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ရန္ပံုေငြအျမန္ဆံုး ေတာင္းခံေပးရန္ရွိ/မရွိႏွင့္ဟံဂံေက်းရြာရွိသစ္သားတံတားကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္ျပဳျပင္ ေပးရန္ ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကိုလည္းေတာင္းထားပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္ကိုလည္း တင္းျပေတာင္းခံထားပါေၾကာင္း၊ ရရွိပါကအျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၆)    ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ပင္မေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ရြာခြဲမ်ားပါ၀င္ ေနျခင္း အား ေက်းရြာအုပ္စုခြဲထြက္ရန္  အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး  ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနထြဋ္ဦး က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ကဒါေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ရြာ(၁၁)ရြာအနက္ ႀကံေတာေက်းရြာႏွင့္ ရဲမြန္ေက်းရြာကို ကဒါေက်းရြာအုပ္စုမွ ခြဲထြက္၍ ႀကံေတာေက်းရြာအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုပါက ေျမျပင္ အေနအထားအရ ႀကံေတာေက်းရြာႏွင့္ရဲမြန္ေက်းရြာတို႔ကို ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းရ မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္နွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေထာက္ခံခ်က္တို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ရဲမြန္ ေက်းရြာေန ေဒသခံျပည္သူအခ်ဳိ႕မွ ခြဲထြက္ရန္ဆႏၵမရွိဘဲ သေဘာထားကြဲလြဲေနသည့္ အတြက္ ကဒါေက်းရြာအုပ္စုမွ ႀကံေတာေက်းရြာအုပ္စုအျဖစ္ ခြဲထြက္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေျမျပင္စိစစ္ကြင္းဆင္းၾကည့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔မွတစ္ဆင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အေထာက္ အထားျပည့္ျပည့္စံုစံု ရရွိၿပီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ျပၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၇)    ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ေမးျမန္းေသာ            ေသာင္ႏုေျမမ်ားခြဲေ၀ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္း စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး က  မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိေသာင္ႏုေျမမ်ားကို မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကိုမွ တရား၀င္ခ်ထားေပးျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲ ေရးမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေျမႏုကၽြန္းႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ ထန္းပင္ေခ်ာင္ႀကီးႏွင့္သဲကုန္းေက်းရြာမ်ားရွိ စီးပြားေရးစစ္တမ္းမ်ား အရ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ အင္းအားရွိသည့္ လယ္မဲ့ယာမဲ့မ်ား၊ သူရင္းငွားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားကိုသာ ေက်းရြာလယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ညွိႏႈိင္း၍ တန္းစီ ဇယားကို အခိုင္အမာစိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အျမန္ၿပီးျပတ္ေစရန္ၾကပ္မတ္ညႊန္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

 

 

 (ခ)   အဆို (၁)ခုတင္သြင္းျခင္း

” မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တစ္လံုး၊ မွန္ဂနိမ္း၊ နုိင္းၿပိဳင္ေက်းရြာ (၃)ရြာၾကား၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ ပင္လယ္ျပာစြမ္းအား၊ ၀ဥစက္ရံုအား ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအပ္အ၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းမေဆာင္ႏိုင္မီစပ္ၾကား စက္ရံုအား ပိတ္သိမ္းထားေပးရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို “ကို ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုုံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)က တင္သြင္းၿပီး    ဦးခ်စ္တင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊    ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ( ၂) က လက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၂၅ -၂-၂၀၁၉) ရက္ (တနလၤာေန႔) ညေန (၄)နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

 (ဂ)   ေဒါက္တာေအာင္္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၏ “မြန္ျပည္္နယ္အတြင္း လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း( CBT) ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ မွ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာေအာင္္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

(ဃ)   ေဒါက္တာေအာင္္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၏ “မြန္ျပည္္နယ္အတြင္း လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း( CBT) ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္း၊

(င)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦးမွ ဆံေတာ္ရွင္ကိ်ဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ ေတာင္ေတာ္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကနဦးအစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းတို႔မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦးမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း။

(စ)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦးမွ ဆံေတာ္ရွင္ကိ်ဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ ေတာင္ေတာ္သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကနဦးအစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးအႀကီးျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ ( ၁၃ )နာရီ( ၁၀ ) မိနစ္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၂၆-၂-၂၀၁၉)ရက္ (အဂၤါေန႔) နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။