4072

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ ( ၂၇  )ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၇)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ မီးေထာင္ေခ်ာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက မီးေရာင္ေထာင္ေခ်ာက္ထြန္းညွိ၍ ပိုးမႊားကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက ပိုမိုထိေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မီးေထာင္ေခ်ာက္ထြန္းညွိရာတြင္ ေတာင္သူအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အား တင္ျပ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္မွစတင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနမွ သံုးစြဲခဲ့ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီး  (ပူးတြဲတာ၀န္) ဦး၀ဏၰေက်ာ္ က နွစ္စဥ္ (၂၀၁၄-၂၀၁၅)ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထိ) သံုးစြဲခဲ့သည့္ အရပ္ရပ္ေသာ ဘ႑ာရန္ပံုေငြႏွင့္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲရံုမ်ားေၾကာင့္ မီးသံုးသူဦးေရတိုးတက္လာမႈ အေျခအေနမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ (က)ျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ နွစ္စဥ္ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ဓာတ္အားခြဲရံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့သလို ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ဓာတ္အားခြဲရံုမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ အစားထိုးျပဳျပင္ျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဗို႔အားမ်ားအေတာ္သင့္ျပည့္၀ခဲ့သလို  ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားလည္း အသင့္အတင့္က်ဆင္းခဲ့ပါေၾကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲ(ခ)ျဖင့္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀(သို႔) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ျပည္ေထာင္စုသတ္မွတ္ထားသည့္အနည္းဆံုးရွိရမည့္ Unit losses ရာခိုင္ႏႈန္း အထိျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးေလလြင့္မႈ အနည္းဆံုး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္အစီစဥ္ရွိ/မရွိေမးျမန္းရာ မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ Unit losses အျမန္ဆံုး ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ သြားေအာင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္ မီးမလင္းေသးေသာ ေက်းရြာမ်ားကို ရရွိေရးဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွ္ိ ေဒသခံျပည္သူတို႕၏ လက္၀ယ္၌ရွိေသာ လိုင္စင္မဲ့ ဆိုင္ကယ္မ်ားအား ေဒသတြင္းလိုင္စင္ MON အကၡရာနံပါတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက မွတ္ပံုတင္မဲ့လိုင္စင္မ်ားအား ONE STOP SERVICE (OSS) ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အခ်ိန္ကာလကိုလည္းေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ေနရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ၊ ခုႏွစ္ပံုစံ၊ အင္ဂ်င္ပါ၀ါအုပ္စုခြဲ၍ သတ္မွတ္ ထားေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္တြင္ မွတ္ပံုတင္မဲ့ ယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳပါက ဥပေဒအရယာဥ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာသိမ္း၍ စီးနင္းသူကိုလည္း အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ အသိေပးခ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယခုမွတ္ပံုတင္ ေသာ ဆိုင္ကယ္မ်ားသည္ ေဒသအမွတ္ျဖစ္သျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းသာ သြားလာႏိုင္ ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာရံုးမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ႀကိဳတင္အသိေပးေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးခ်င္းစီးသတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထား သိလို ေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ Model အလိုက္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ ယာဥ္တန္ဖိုးႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္ႏွင့္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး ဆိုင္ကယ္တစ္စီးခ်င္းအလိုက္ တန္ဖိုးဘယ္လို သတ္မွတ္မည္ကို အတိအက်ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသအလိုက္ေပါက္ေစ်း၅၀% သတ္မွတ္ၿပီးဒဏ္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းသည္ ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္သည့္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ကိစၥသည္ သီးျခားအစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္တန္ဖိုးႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕ ထံသို႔တင္ျပၿပီး ဘယ္လိုညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမလဲဆိုတာ ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စပ္လ်ဥ္း၍  စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ မြန္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းနည္းဥပေဒမူၾကမ္းအား စိစစ္ၿပီး ဥပေဒအႀကံျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ပါရန္ (၁၈.၁.၂၀၁၉) ရက္စြဲပါစာအမွတ္ ၊ ၃၀၀/ ၁- ၃၄/ အဖရ (မြန္) (၁၃၁၄)ျဖင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးသို႔ တင္ျပထားပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ႏွင္းပုလဲေက်းရြာရွိ အိုးလုပ္ငန္း ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အိုးလုပ္ငန္းေျမ တရား၀င္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွင္းပုလဲ ၾကာအင္းေျမမွ အစိတ္အပိုင္းကို အင္းေျမအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ သိရွိ လိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စပ္လ်ဥ္း၍  စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၉)၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္ (၃)၊ အပိုဒ္ခြဲ(က)အရ အိုးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေန သူမ်ားအတြက္ အိုးလုပ္ငန္းသံုးေျမတူးေဖာ္မည့္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ ဧရိယာ အတိုင္းအတာအား ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာစီစစ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္မည့္ေျမပမာဏ အင္းအစိတ္အပိုင္းကို ေျမပံုေရးဆြဲကာ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ အိုးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္။

(၆)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာေမာ္လၿမိဳင္ ရတနာၿမိဳင္ ေလးထပ္ေစ်း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ခန္႕က စက္ေလွကား၏ Floor Belt ပ်က္စီး၍ ျပဳျပင္စရိတ္က်ပ္သိန္း (၆၀)အား GAme City မွ အကုုန္အက်ခံေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး  Handrial Belt ပ်က္စီးခ်ိန္၌ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္း(၁၂၀)အား က်ခံျပဳျပင္ရန္အခက္အခဲေၾကာင့္ ယေန႔အထိ ရပ္နားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္္။ စက္ေလွကားျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ မူလ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ LG ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ လိုအပ္သည့္ ႏွစ္ထပ္ေစ်း Sunshade မ်ားျပဳျပင္ျခင္း၊ ေလးထပ္ေစ်းအမိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ ေစ်းမ်ားေဆးသုတ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းေရွ႕ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေစ်းအျပင္  Car Parking ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထား တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၇)    ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္ဒူးေက်းရြာ၊ အေျခခံပညာမူလတန္း(လြန္) ေက်ာင္းႏွင့္ အပလိြဳင္းႀကီးေက်းရြ၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တို႔အား ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္ဒူးေက်းရြာ၊ အေျခခံပညာမူလတန္း(လြန္)ေက်ာင္းငယ္ ဥပဓိရုပ္မေကာင္းေသာ (ယာယီ) ေက်ာင္းေဆာင္အား ဖ်က္သိမ္း၍ (၉၀’ x ၃၀’) Streel structure (၁)ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ (၁)ေဆာင္ကို (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြလံုးေငြရင္းရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္ လ်ာထားတင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ အပလြိဳင္းႀကီးေက်းရြာ၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္လည္း ယာယီေက်ာင္းေဆာင္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ (၉၀’ x ၃၀’) Streel structure (၁)ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ (၁)ေဆာင္ကို (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြလံုးေငြရင္းရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လ်ာထားတင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ တင္သြင္းေသာ “မြန္ျပည္္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာလူငယ္မ်ားအတြက္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း “တိုက္တြန္းသည့္အဆို  ကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္တို႔မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၿပီး အဆိုရွင္မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း။

(ဂ)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ တင္သြင္းေသာ “မြန္ျပည္္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာလူငယ္မ်ားအတြက္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း “တိုက္တြန္းသည့္အဆို  သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိသည့္အတြက္ ေျဗာင္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ အတည္ျပဳရန္ေထာက္ခံသူ (၁၂)ဦး၊ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေထာက္ခံသူ(၈)ဦး၊ ၾကားေနမဲ(၆)ဦးျဖစ္သည့္အတြက္  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အဆိုအား အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ (၁၂ )နာရီတြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၂၇.၂.၂၀၁၉)ရက္ (အဂၤါေန႔) နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။