4078

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ( ဆ႒မေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ ( ၂၈ )ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၇)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ၀ဲကလိ-ကမာအုပ္ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းအား ကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ဲကလိ-ကမာအုပ္လမ္းသည္ လက္ရွိတြင္ (၁/၄)မုိင္အရွည္ရွိေသာ ဂ၀ံေျမသားလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလမ္းအား (၁/၄)မိုင္အရွည္ရွိ ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ဘ႑ာေငြေတာင္းခံေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ မုဒံုၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ရြာတြင္းလမ္းမ်ား၊ ရြာခ်င္းဆက္လမ္း မ်ားသည္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနစသည္ျဖင့္ ဌာနအသီးသီးႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ခင္းထားေသာ လမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး လမ္းလႊာဒီဇိုင္းမ်ိဳးစံုျဖစ္သည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္သာ မိမိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လမ္းခံႏိုင္၀န္အား ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ စည္ပင္သာ ယာေရးနယ္ေျမမဟုတ္တဲ့လမ္းေျမ ၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထခင္းထားတဲ့လမ္းေျမ မ်ားကို လည္း စနစ္တက်ဆိုင္းဘုတ္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မလား ေမးျမန္းရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း၊ တားသည့္ေမာင္းတံျဖစ္ျဖစ္လုပ္ပါက အဆင္ေျပေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုး (၁၃)တန္ကားမ်ားကိုသာ ျဖတ္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါကအဆင္ေျပသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ZCD Engineering & Services Co.,Ltd တို႕ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံျခင္းစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီး  (ပူးတြဲတာ၀န္) ဦး၀ဏၰေက်ာ္ က ZCD Engineering & Services Co.,Ltd မွ ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္အသံုးျပဳ၍ ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳပါရန္ (၁-၆-၂၀၁၇)ရက္စြဲပါစာျဖင့္ တင္ျပလာမႈအေပၚ (၇.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၂၃/၂၀၁၇)ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္(၇၀)အရ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ZCD Engineering & Services Co.,Ltd ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႕မွ (၂၅-၇-၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဦးးသေဘာတူလုပ္ငန္းအပ္ႏွံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရာတြင္ စာခ်ဳပ္စည္း ကမ္းခ်က္အရ လုပ္ငန္းကာလမွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး စတင္လက္မွတ္ထိုးသည့္ေန႔မွ တစ္ႏွစ္တိတိျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ZCD Engineering & Services Co.,Ltd အေနျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ေျမအသံုးခ်မႈ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀မႈမ်ားကို လာေရာက္ေပးသြင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ား တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္း ခ်က္မလိုက္နာျခင္း၊ ေျမအသံုးခ်မႈ၊ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈမရွိသည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္း ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ခဲ့လွ်င္စာခ်ဳပ္သည္ အလိုအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းသြားမည့္အေနအထားရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ေပးမႈ အေျခအေနကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က ကေလးေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင္း အင္းအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေမြးဖြားမႈႏွင့္ေသဆံုးမႈဆိုင္ရာ  မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ကေလးအသက္(၁၀)ႏွစ္ထိ လိုအပ္ေသာအေထာက္အထား တင္ျပႏိုင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေမြးစာရင္းပံုစံ(၁၀၁)အျပင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေမြးဖြားေၾကာင္း အေထာက္အထားလက္မွတ္၊ ကေလးမိဘမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴ၊ အရွင္ေမြးလက္မွတ္ကို ထုတ္ယူခဲ့ျခင္းမရွိသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ၀န္ခံကတိ၊ နယ္ေျမသားဖြားဆရာမ၏ ေထာက္ခံခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား စိစစ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ဖြား/ေသ တာ၀န္ခံအရာရွိ (ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန) မွ စိစစ္ထုန္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကေဆးရံုးႏွင့္အျခားၿမိဳ႕နယ္တြင္ သြားေရာက္ေမြးဖြားေသာကေလးမ်ား ေမြးစာရင္းလုပ္ေပးရန္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ရခဲ့သည့္မိခင္မ်ားသည္ ဖခင္နာမည္ ေျပာႏိုင္ေပမဲ့ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴမရပါက ေမြးစာရင္းမရရွိေၾကာင္း၊ အဲဒီအတြက္ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ၊ ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားရွိပါက ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆို ေမးျမန္းရာ ေမြးဖြားမိဘမ်ားသည္ ရပ္ကြက္ေနထိုင္ေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ခံခ်က္ ေမြးစာရင္းလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပတ္သက္ သည့္ အေၾကာင္းအရာမွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံမိခင္ (သို႔) ဖခင္(သို႔) ေမြးဖြားမႈျဖစ္ေပၚရာအိမ္(သို႔)အေဆာက္အဦတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္သူ(သို႔) ေမြးရာတြင္ရွိေသာ သူ(သို႔) ကေလးကို တာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္သူမွလည္း တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္မပါသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးသို႔ျပန္လည္တင္ျပၿပီး  ျပန္လည္ေျဖၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနကို သိရွလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ၿမိဳ႕ေျမတိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမၿပီးေသးေသာ္လည္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေျမသတ္မွတ္ၿပီးေသာ ေျမကြက္မ်ားအားေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ဂရန္ထုတ္ေပးမႈ (၇)ခု၊ ေက်းလက္ဂရန္ ထုတ္ေပးမႈ(၁၂၆)ခု၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ဂရန္ထုတ္ေပးမႈ (၄)ခု၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ဂရန္ထုတ္ေပးရန္(၆)မႈမွာ စိစစ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေျမတိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးစီးေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး က်န္ေနသည့္ၿမိဳ႕ေျမတိုင္းတာျခင္း လုပ္ငန္း(၂၀%)ကို ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလကုန္တြင္ ေၿမပံုအေခ်ာထုတ္ၿပီးသည္ အထိ အၿပီးသတ္ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းတာၿပီးေသာ ေျမကြက္မ်ားအား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ စီမံခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီးဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလကုန္တြင္ ေၿမပံုအေခ်ာထုတ္ၿပီးသည္ အထိ အၿပီးသတ္ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ၿပီးျပတ္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္လိုၿပီး ဂရန္ထုတ္ေပး ႏိုင္ေရး အတြက္ ဂရန္ထုတ္ေပးမည့္အခ်ိန္၊ ဘယ္ရပ္ကြက္ကိုဦးစာေပး ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည့္ပါတဲ့ စီမံခ်က္အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားေပးဖို႔ေမးျမန္းရာ အေသးစိတ္စီမံခ်က္သည္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ အေနအထားတစ္ခုကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းၿပီး စီမံခ်က္ေရးဆြဲျပီးဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ ေမးျမန္းေသာ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္/ေက်း စာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ သိရွိ လိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စပ္လ်ဥ္း၍  လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနထြဋ္ဦး က  လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ အငယ္တန္းစာေရး(ရပ္/ေက်း)(၃)ဦးအား ျဖည့္စြက္ခန္႔ထား ႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(ရံုးခ်ဳပ္)သို႔ မြန္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၈-၁၂-၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၁/၁-၃(၂၃၁၇)/ ေရး ၁(အထဥ)ျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၀န္ထမ္းအသစ္ထပ္မံခန္႔ထား နိုင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေပးပို႔တင္ျပထားဆဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ခန္႔ထားျခင္းမျပဳမီ ကာလအတြင္းသက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႕ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးေပၚရွိ စာေရး၀န္ထမ္းအား တာ၀န္ခ်ထားေပးႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၆)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ရဲျပားကုန္းေက်းရြာရွိ ပဒုမၼာဆပ္ျပာစက္ရံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းက  မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ  အဖြဲ႕မွ (၄-၂-၂၀၁၉)ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၃၀၀/၂-၁/အဖရ(မြန္)(၀၀၃၆)ျဖင့္ စက္ရံုမွဴး၊ ပဒုမၼာစက္ရံုသို႔ မြန္ျပည္နယ္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အား သိရွိလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေၾကာင္းၾကားထားျပီျဖစ္ပါသည္။ စက္ရံုအေနျဖင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိ၊ မရွိကို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ျုဖင့္ ဆက္လက္စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။

(၇)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္း တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား မည္သို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနထြဋ္ဦး က ေမာ္လၿမိဳင္တကၠ သိုလ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးနယ္ေျမအတြင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ (ေဒသႏၱရအမိန္႔)ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသႏၱရအမိန္႔ မူၾကမ္းအား လိုအပ္သည္ မ်ားျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ညႊန္ၾကားေပးႏိုင္ပါရန္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ (၂၀-၉-၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္ ၊ ၂/၃-၅/ဦး ၁(၄၂၈၄)ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးသို႕ တင္ျပခဲ့ျခင္းအေပၚ မြန္ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမွ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ထုတ္ျပန္ရမည့္ ေဒသႏၱရအမိန္႔ မူၾကမ္းအား ျပဳစုေရးသားလ်က္ မြန္ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး၏ (၂၁-၉-၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္ ၊ ၁၀(၄)/၆/၂(၁၄၀၆)ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႕ခဲ့ျခင္းအေပၚ ေဒသႏၱရအမိန္႔အား အတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ဤရံုး၏(၂၇-၉-၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၂/၅-၁၈၀(၁)/အထဥ  (၇၆၅၇)ျဖင့္ လုိအပ္သလို လမ္းညႊန္မႈ ျပဳႏိုင္ပါရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပခဲ့ရာ (၁၀-၁၀-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္(၄၀/၂၀၁၈)၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္(၂၈) အရ ေဒသႏၱရအမိန္႔(မူၾကမ္း)အား ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမွ (၁၇-၁၀-၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၄၀၀/၁-၂၆/အဖရ (မြန္)(၂၀၅၀)ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးသို႕ ညွိႏိႈင္းခဲ့ရာ အဆိုပါရံုးမွ (၂၂-၁၀-၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၁၀(၁)/ ၁/၂(၁၆၃၅)ျဖင့္ ျပန္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား ညွိႏိႈင္းခ်က္အရ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ၊ အထူးဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားအမ်ားဆံုးပါ၀င္ေနသျဖင့္ မလိုလား အပ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား တန္ျပန္ရရွိႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ေဒသႏၱရအမိန္႔ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ အနီးတစ္၀ိုက္ ဆက္စပ္နယ္ေျမမ်ားရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ကာရာအိုေကဆိုင္(KTV) မ်ားအား သတ္မွတ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက ဥပေဒနွင့္အညီထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ျပည့္တန္ဆာ မႈမ်ာ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး မ်ားအားလည္း အရွိန္အဟန္ျမွင့္ တိုးျမွင့္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ တင္သြင္းေသာ “တရုတ္ေခ်းေငြ (ေခၚ) China Exim Bank ေခ်းေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ားထိခိုက္နစ္နာမႈရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္အဆို “ ကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)တို႔မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး အဆိုရွင္မွ ေခ်းေငြစီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နာ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္အထူး စံုစမ္းေလ့လာသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါက အဆိုအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို လက္ခံေၾကာင္းထပ္မံေဆြးေႏြးရာ၀န္ႀကီးမွ အျမန္ဆံုး(၁)လ အတြင္းဖြဲ႕စည္းေပးေရး ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဂ)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ တင္သြင္းေသာ “တရုတ္ေခ်းေငြ (ေခၚ) China Exim Bank ေခ်းေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ားထိခိုက္နစ္နာမႈရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္အဆို “ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၀န္ႀကီးမွကတိေပးေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ လႊတ္တာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ (   )နာရီတြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၂၈.၂.၂၀၁၉)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။