4087

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (သတၱမေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (သတၱမေန႔)ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္    (၂၇ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၇)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလထိ ရ သံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ႏွင့္ဌာနမွေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (၅%)ေပးေဆာင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ က  ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ၏ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြ တြင္ပါ၀င္ေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဘ႑ာေရးနွစ္ေက်ာ္လြန္ သံုးစြဲခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ား မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတင္ျပခ်က္အရ တစ္ခ်ဳိ႕ဌာနလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၅၀%ႏွင့္၉၀%သာၿပီးဆံုးသည့္အတြက္ စာရင္းစစ္ေဆး ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ဒီလိုကိစၥရပ္မ်ဳိးေနာက္ေနာင္မျဖစ္ေပၚေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ကို သိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္လုပ္ခြင့္ျပဳထားသည့္လုပ္ငန္းမရွိေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ခြင့္မတင္ရန္ ညႊန္ၾကားစာထုတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းၿပီးစီးေအာင္ႏွစ္စဥ္စီမံခန္႔ခြဲ သြားမည္ျဖစ္သလို၊ ၿပီးစီးျခင္းမရွိလွ်င္လဲ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ကတံုးေပၚေက်းရြာႏွင့္ ဘေလာက္ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာသို႔ ေရရရွိေရးအတြက္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို  သိရွိလိုေသာ  ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး က ေကာ့ပရံေက်းရြာတြင္ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္၍ ကတံုးေပၚ-ဘေလာက္ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာ မ်ားသို႔  ေရေပးေ၀ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားအား တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေကာ့ပရံေက်းရြာတြင္ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ရန္ လ်ာထားေပးထားေသာ ေျမေနရာမွာ ေရခ်ိဳရရွိႏိုင္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္အရ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူလတူးေဖာ္သည့္ေနရာတြင္ အနက္ေပ(၄၀၀)ေက်ာ္သည္အထိ ေရမရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရပါသည္။ ယခုေဆာင္ရြက္ထားေသာ ေနရာမွာ (၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ေျပာင္းေရႊ႕တူးေဖာ္ထားေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြတို႕ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ပ်ဥ္းမကုန္းေရထြက္မွ ကမာအုပ္ေက်းရြာႏွင့္ ၀ဲကလိေက်းရြာမ်ားသို႕ ေရေပးေ၀သည့္စနစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေရအရင္းအျမစ္လံုေလာက္မႈရွိပါက ၀ဲကလိေက်းရြာမွ (၂/၀)မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းေသာ ဘေလာက္-ေညာင္၀ိုင္းေက်းရြာသို႕ ေရပိုက္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ သြယ္တန္းႏိုင္ေရးကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြတြင္ ထည့္သြင္းထားေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈၾကန္႔ၾကာေန၍ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈအျခအေနကိုသိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္  စပ္လ်ဥ္း၍  စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး က ဘီးလင္းၿမိဳ႕ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာယာဥ္ရပ္နားစခန္းေျမေနရာသည္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ႏွင္းပုလဲေက်းရြာ အုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္ (၃၁၄-S)ေသာင္ႀကီး ေက်ာက္ေဆာင္ေတာင္ကြင္း၊ ဧရိယာ (၇၁.၂၆) ဧကရွိ ဘီးလင္းသၾကားစက္ရံု အသံုးျပဳရန္ သထံုခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေျမသိမ္းေကာ္လိပ္ေတာ္အရာရွိ၏ (၂-၁၂-၁၉၉၃)ေျမသိမ္းအမႈတြဲအမွတ္၊ ၄၅၆/၉၁-၉၂ျဖင့္ အမွတ္(၁)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထားေသာ ေျမဧရိယာအတြင္းလ်ာထား သတ္မွတ္ပါသည္။ ေဘာ္လံုးကြင္း ေျမေနရာသည္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕၊ ဘိုးလွႀကီးရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္(၄-ခ)၊ ေျမကြက္အမွတ္(၁၁၂)ကို ျပည္ထဲေရးႏွင့္သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ (၁၅-၇-၁၉၇၂)ေန႔စြဲပါ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၄၂)ျဖင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ ဧရိယာ(၂၆.၄၅)ဧကရွိ ေျမအတြင္းျဖစ္ၿပီး ဘိုးလွႀကီးရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေျမအတြင္းလ်ာထားပါသည္။ စားက်က္ေျမပယ္ဖ်က္ေပးရန္တင္ျပထားေသာ (၃၈)ဧက မွာ စက္မႈကုန္ၾကမ္းဌာနမွ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ျပန္လည္အပ္ႏွံမည့္ စားက်က္ေျမ(၂၅၄.၉၂)ဧက အတြင္းပါ၀င္ၿပီး  လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ (၂၈-၁၂-၂၀၁၈)ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၈၂၃/၂၀၁၈)ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမ(State Land)အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စားက်က္ေျမပယ္ဖ်က္ခြင့္ အမႈတြဲတြင္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအား ရယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၾကန္႔ၾကာျခင္းတို႕ကို ျမန္ဆန္ၿပီးုျပတ္ေစေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေျမယာ ကိစၥရပ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အဓိကက်သည့္ေျမၾကီးေျမပံုနွင့္ ေျမရာဇ၀င္စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈတြင္လည္း လ်င္ျမန္မွန္ကန္စြာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနသို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တြန္းအားေပး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆင္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေဘာလံုးကြင္းေျမေနရာ၊ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းေျမေနရာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ရန္ ၿမိဳ႕ေျမတိုင္းသည့္အခါ တစ္ခါတည္းထည့္ၿပီး တိုင္းေပးရန္၊ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အတြက္ ႏွင့္ ဇုတ္သုတ္စားက်က္ေျမထုတ္ႏုတ္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနသည့္အခ်က္သည္ (၂)လေက်ာ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမန္ေအာင္တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမးျမန္းရာ လက္ရွိဘီးလင္းၿမိဳ႔ေပၚရပ္ကြက္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေျမငွားဂရန္ေပးအပ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလတြင္ ဒီေျမမ်ားကို ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္တစ္ခါတည္းသတ္မွတ္ေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းၿပီးသည္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေခၚၿပီး ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္ေအာင္တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ (၃၈)ဧကသည္ စားက်င္ေျမအမ်ဳိးအစားျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေျမအမ်ဳိး အစားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ေျမ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ (၃၈)ဧကကို စားက်က္ေျမထုတ္ႏုတ္ခြင့္ရရွိေအာင္ လုိအပ္ အခ်က္အလက္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ဆက္လက္တင္ျပရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းၿပီးသည္ႏွင့္ ေခၚယူၿပီး အျမန္ဆံုးတြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ စီမံႀကီးၾကပ္ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ မြန္ျပည္နယ္ရွိေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အဦမ်ားအား ဟိုတယ္/ခရီး မွစီမံၿပီး အနီးကပ္ေလ့လာခြင့္၊ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ ရရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ က ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမွ နာရီစင္၊ သစ္ေတာရံုး၊ စတုတၳ သမီးေတာ္အိမ္၊ အစရွိေသာ အေဆာက္အဦမ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာ ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္အဦမ်ားကို ခရီးတိုတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားမႈညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအား အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစုေစၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ယူၿပီးမွသာ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ခရီးသြား လုပ္ငန္းတိုး တက္ခ်င္တယ္၊ ၀င္ေငြတိုးခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေၾကာ္ျငာေပးဖို႔၊ သိရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမွ နာရီစင္၊ သစ္ေတာရံုး၊ စတုတၳသမီးေတာ္အိမ္၊ အစရွိေသာ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ လည္ပတ္မည္ဆိုလွ်င္ ဌာနမွ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ျပည္သူလူထုအတြက္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရေစခ်င္ လွ်င္ ဒီေနရာကို Open ဖြင့္ေပးရန္ ဒီေနရာကေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း၊ ဒီေနရာေတြက္ို ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား၊ ခရီးသြားဂိုက္မ်ားသိေအာင္ေၾကာ္ျငာေပးဖို႔ လုပ္ေပးရန္အ စီအစဥ္ရွိ/မရိွေမးျမန္းရာ နာရီစင္၊ သစ္ေတာရံုး၊ စတုတၳ သမီးေတာ္အိမ္၊ အစရွိေသာ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ ကန္႔သတ္ထားေသာေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကန္႔သတ္ေနရာမ်ားလည္ပတ္ခ်င္သည့္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ     ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုတၱမေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိ လိုေသာေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး  ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနထြဋ္ဦး က  မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး၏ (၂-၈-၂၀၁၈)၇က္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္း ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၂၉/၂၀၁၈)၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္ (၇၈)အရ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုတၱမေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အတည္ျပဳသျဖင့္ သထံုခရိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁၆-၈-၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၅၀၀/၁-၂၈/ဦး ၁(၃၆၉၁)ျဖင့္ ဦးစိုးတင္အား မုတၱမေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္ရာ (၂၁-၈-၂၀၁၈)ရက္ေန႔မွစ၍ မုတၱမေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္  ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေပးရန္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ သက္ေသႏွင့္တစ္ကြ တင္ျပပါက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ အမႈိက္ကန္ ကိစၥမ်ားတြင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈမရွိျခင္း၊ လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္း အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႕ တင္ျပပါက သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာတစ္ဦး တစ္ေယာက္ျဖစ္ျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မသမာမႈျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ထား သည္ဆိုလွ်င္ သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ တင္ျပေပးရန္ေျပာထားပါ ေၾကာင္း၊ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီးမွန္ကန္ပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္းေျဖၾကားပါသည္။

(၆)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႏွင့္ပတ္သက္၍  သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က အေဆာက္အဦအရည္အေသြးအာမခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ၿပီး (၂)ႏွစ္အတြင္း အေဆာက္အဦပ်က္စီးမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမွ မိမိစရိတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးပါမည္ဟူေသာ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ (၂၄.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ အႀကံဳး၀င္ေနေသးသည့္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ Lucky New World ကုမၸဏီအား ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာေပးႏိုင္ေသာ အႀကံဳး၀င္ကာလအတြင္း ရွိေနေသးပါေၾကာင္း ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ Lucky New World ကုမၸဏီသို႔ (၁၃.၂.၂၀၁၉) ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၀၄၃၀/ဆ-ဦ(အင္ယာ)/ မြန္ – ကုသ/ ၂၀၁၉ျဖင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို လာေရာက္ျပဳျပင္ေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိ (၂၂.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ရံုးခန္းသို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို လာေရာက္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၇)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ လူသြားစႀကၤ ံပလက္ေဖာင္းမ်ားအေပၚ က်ဴးေက်ာ္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္း စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ လမ္းနယ္နိမိတ္၊ လူသြားစႀကၤ ံပလက္ေဖာင္း မ်ားေပၚတြင္ ေစ်းဆိုင္ခန္းအခ်ိဳ႕မွ က်ဴးေက်ာ္ေရာင္းခ်ေနသည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ေအာက္ပါအတိုင္း စီမံႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။ (က) က်ဴးေက်ာ္ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား ရွင္းလင္းေရးကို ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္စီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ ရွင္းလင္းျခင္း၊ (ခ) က်ဴးေက်ာ္ေစ်းသည္မ်ားကို အသိပညာေပးရွင္းလင္းျခင္း၊ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခ်က္အရ ေစ်းသည္မ်ားကို သတ္မွတ္နယ္နိမိတ္အတြင္းသာ ေရာင္းခ်ေစေရး ကတိ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္း၊ လိုက္နာမႈမရွိပါက စီမံခန္႔ခြဲဒဏ္ေၾကးေငြမ်ား တပ္ရိုက္၍ အေရးယူျခင္း၊ ဆက္လက္ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ (ဂ) ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရရွည္ေအာင္ျမင္ ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္အညီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားရန္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအားေကာင္းေစရန္ တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွ စဥ္ဆက္မျပက္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ယခုက်န္ရွိသည့္သက္တမ္း (၂)ႏွစ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ကိစၥကို ဘယ္ေလာက္ထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္ႏႈန္းေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ကို သိခ်င္ေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ၆၀% ထိ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(ခ)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊     ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊   မုဒံုံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ၏  “မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တစ္လံုး၊ မွန္ဂနိမ္း၊ နုိင္းၿပိဳင္ေက်းရြာ (၃)ရြာၾကား၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ ပင္လယ္ျပာစြမ္းအား၊ ၀ဥစက္ရံုအား ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအပ္အ၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းမေဆာင္ႏိုင္မီစပ္ၾကား စက္ရံုအား ပိတ္သိမ္းထား ေပးရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ အဆိုရွင္ ေဒၚျမသိဂၤီေမာ္ ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 (ဂ)   ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊     ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊   မုဒံုံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ၏  “မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တစ္လံုး၊ မွန္ဂနိမ္း၊ နုိင္းၿပိဳင္ေက်းရြာ (၃)ရြာၾကား၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ ပင္လယ္ျပာစြမ္းအား၊ ၀ဥစက္ရံုအား ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအပ္အ၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းမေဆာင္ႏိုင္မီစပ္ၾကား စက္ရံုအား ပိတ္သိမ္းထား ေပးရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္အတူ  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္း။

(ဃ)   မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထူးျခားေသာစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊  ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊  စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚသိန္းသိန္းဦးမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း။

(င)    မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထူးျခားေသာစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

(စ)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၏ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ေပးမႈအေျခအေနကို သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔)ေမးခြန္း၏ ေျဖၾကားမႈအေပၚ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၁၁၅အရ ေလွ်ာက္ထားလာျခင္းကိစၥတင္ျပျခင္း။

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ ( ၁၂ )နာရီ( ၃၀ ) မိနစ္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(အ႒မေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁-၃-၂၀၁၉)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။