4096

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (အ႒မေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (အ႒မေန႔)ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ ( ၂၉ )ဦး .တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၄)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ကိုလိုနီလက္ရာ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္ Yangon Heritage Trust ကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္အစီအစဥ္္ ရွိ၊ မရွိကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က   မြန္ျပည္နယ္ အတြင္း ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို စိတ္ဆႏၵတူညီသူ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တူညီၾကသည့္ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္မ်ား ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍ အသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္ေသာအသင္းအဖြဲ႔အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အဖြဲ႕ဖြဲ႔စည္းေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ရပ္ကြက္ေဘာလံုးကြင္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ  သိရွိလိုေသာ  ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က   မြန္ျပည္နယ္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန၏စီမံခန္႔ခြဲမႈရွိေသာ အားကစားကြင္း/ အားကစားရံု မ်ားကို ရန္ပံုေငြတင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိလာပါက ျပင္ျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း/ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း ၊ ရပ္ကြက္ေဘာလံုးကြင္းကို ဌာနမွ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ လာမည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ရန္ပံုေငြရရွိပါကေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကား ပါသည္။

(၃)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ  ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား Walking Talking သံုးစြဲေနျခင္းသည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သံုးစြဲေနျခင္းဟုတ္၊ မဟုတ္ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္  စပ္လ်ဥ္း၍  လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး  ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနထြဋ္ဦး က  ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအခ်င္းခ်င္း သတင္းေပးအကူညီေတာင္းခံရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆႏၵျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္ၿပီး Walking Talking လမ္းေလွ်ာက္စကား ေျပာစက္အား အသံုးျပဳေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ နည္းပညာျမင့္ တယ္လီဖုန္းမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပင္ပမွ အလြယ္၀ယ္ယူကိုင္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ Negative ဘက္ကိုဦးတည္ေနသည္မွာတစ္ေၾကာင္း၊ အိစုးရမွညႊန္ၾကားထားသည္ မဟုတ္ကတစ္ေၾကာင္း၊ သံုးစြဲတာရပ္တန္႔ေစၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေက်းရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမနစ္နာေစဘဲပစၥည္းမ်ားတာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးေစဖို႔ညႊန္ၾကားေပးရန္ အစီအ စဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ တယ္လီဖုန္းကိုင္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားျခင္း၊ မေပးထားျခင္းေျပာ္ဆို၍ မရပါေၾကာင္း၊ သံုးစြဲေနသည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္းေၾကာင္းအရ ၊ သံုးစြဲမည္ဆိုလွ်င္လံုၿခံဳေရး မထိခိုက္သည့္စကားေျပာဆိုပါ၊ မဆိုင္ေသာစကားမ်ားမေျပာဆိုဖို႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္းေၾကာင္းအရ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွေနၿပီးသတိေပးေခၚယူေျပာၾကားမည့္ အစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ျပည္သူ႔ေဆးရံုမ်ားတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က   ေဆးရံုမ်ားအလိုက္တာ၀န္က်ဆရာ၀န္မ်ား၏ တာ၀န္ခ်ိန္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ခန္႔ထားသည့္၀န္ထမ္းဦးေရမွာ မလံုေလာက္ပါသျဖင့္ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္မ်ားမွာ ပိတ္ရက္မရွိ Night Off မရဘဲ ၂၄နာရီ Duty တာ၀န္အျပည့္ ထမ္းေဆာင္ ေနရပါသည္။ တာ၀န္ခ်ိန္အတြင္း လူနာမ်ားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈထိခိုက္ေအာင္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားမရွိပါ။ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္သည့္ဆရာ၀န္မ်ားရွိပါသည္။ Duty Roster တြင္ ထည့္မဆြဲဘဲ ၄င္းဆရာ၀န္မ်ား အလုပ္ျပန္လည္၀င္ေရာက္ပါက ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား အတြက္ ၀န္ထမ္းစညး္မ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း အေရးယူပါသည္။ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ၿပီး (၂၁)ရက္ေက်ာ္လြန္၍ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္ ဌာနကင္းကြာဆရာ၀န္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆးရံုအုပ္ႀကီးမ်ားမွ ပ်က္ကြက္မႈကိုျပည္နယ္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနသို႕အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ဌာနကင္းကြာဆရာ၀န္မ်ားကို စာျဖင့္တစ္ပတ္ျခား (၃)ႀကိမ္ဆင့္ေခၚပါသည္။ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိပါက ဌာနဆိုင္ရာစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း (Departnental Enquiry) ျပဳလုပ္၍ ေတြ႔ရွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ေနျပည္ေတာ္ရံုးခ်ဳပ္သို႕ တင္ျပပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရံုးခ်ဳပ္မွ အမႈတြဲအားစစ္ေဆးၿပီး ရာထူးမွထုတ္ပယ္ (Remove)ပါသည္။ လူနာႏွင့္လူနာရွင္မ်ားအေပၚ ရင့္သီးစြာေျပာဆို ဆက္ဆံသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေတြ႕ရွိ၍ စာျဖင့္ သတင္းအတိအက် ေပးပို႔ပါက သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းကို ကနဦးစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပါသည္။ လူနာႏွင့္လူနာရွင္မ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမွ ေဆးရံုရွိလူနာႏွင့္လူနာရွင္မ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိဘဲ ရင့္သီးစြာေျပာဆိုဆက္ဆံေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါက ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဌာန၀န္ထမ္းအားလံုးကို ဘယ္လိုေပါင္းစပ္မႈ၊ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ စစ္ေဆးမႈလုပ္ေနသလဲဆိုတာ ေမးျမန္းရာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးမွျဖစ္ေစ၊ တိုက္ရိုက္ေဆးရံုတြင္ရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး လူနာမ်ားကို ေျပေျပျပစ္ျပစ္ဆက္ဆံရန္ ညႊန္ၾကားထားပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးမွ တစ္ဆင့္ ကုတင္(၅၀၀)ေဆးရံုအုပ္ႀကီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံု၊  တိုက္နယ္ေဆးရံု မ်ားကို ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ထားေၾကာင္း ျပန္လည္းေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလအထိ (၆)လပတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)တို႔မွေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊

 (ဂ)   မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလအထိ (၆)လပတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

(ဃ)   ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ေသာင္ႏုေျမမ်ားခြဲေ၀ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔) ေမးခြန္းေျဖၾကားမႈ အေပၚ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၁၅ အရ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၁၁၈ အရ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊

(င)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၏ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ေပးမႈအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀း(ဆ႒မေန႔) ေမးခြန္းေျဖၾကားမႈ အေပၚ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၁၅ အရ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၁၁၈ အရ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊

၃။       ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း။

 

ဥကၠ႒အႏွစ္ခ်ဳပ္

          ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္ ယေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(အ႒မေန႔)ကို ဖိတ္ၾကား၍တက္ေရာက္သူ(၇)ဦး၊ ေလ့လာသူ(၈)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္၊ မိမိအေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေဆာင္ရြက္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို တင္ျပပါမယ္ရွင္။

အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၇)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ တရုတ္ေခ်းေငြ(ေခၚ) China Exim Bank ေခ်းေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ားထိခိုက္နစ္နာမႈရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို တင္သြင္းျခင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္တင္သြင္းျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ အထိ (၆)လပတ္ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၇)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထူးျခားေသာ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာအစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ ” မြန္ျပည္နယ္အတြင္းလူထုအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္း(CBT)ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို” တင္သြင္းျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို တင္ျပျခင္းႏွင့္အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၇)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာလူငယ္မ်ားအတြက္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းသည့္အဆို တင္သြင္းျခင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦးမွ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီေတာ္ ေတာင္ေတာ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကနဦးအစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၇)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ” မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တစ္လံုး၊ မွိန္ဂနိမ္း၊ နုိင္းၿပိဳင္ေက်းရြာ(၃)ရြာၾကား၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ ပင္လယ္ျပာစြမ္းအား၀ဥစက္ရံုအား ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအပါအ၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း မေဆာင္ရြက္နိုင္မီစပ္ၾကား စက္ရံုအားပိတ္သိမ္းထားေပးရန္ အစိုးရအဖြဲ႔အားတုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းျခင္း”၊ ” မြန္ျပည္နယ္အတြင္းလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို” ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦးမွ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီေတာ္ ေတာင္ေတာ္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကနဦးအစီရင္ခံစာ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း( ပဥၥမေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၇)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာလူငယ္မ်ားအတြက္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းသည့္အဆို မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာလူငယ္မ်ားအတြက္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းသည့္အဆို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း တို႕ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၇)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ “တရုတ္ေခ်းေငြ(ေခၚ) China Exim Bank ေခ်းေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ားထိခိုက္နစ္နာမႈရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို” ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူးမွ အစည္းအေ၀း( စတုတၳေန႔)တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေသာင္ႏုေျမမ်ားခြဲေ၀ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္း နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း၏ ေျဖၾကားမႈအေပၚ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၁၅အရ ေလွ်ာက္ထားလာျခင္းကိစၥ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၇)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ” မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တစ္လံုး၊ မွိန္ဂနိမ္း၊ နုိင္းၿပိဳင္ေက်းရြာ(၃)ရြာၾကား၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ ပင္လယ္ျပာစြမ္းအား၀ဥစက္ရံုအား ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအပါအ၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း မေဆာင္ရြက္နိုင္မီစပ္ၾကား စက္ရံုအားပိတ္သိမ္းထားေပးရန္ အစိုးရအဖြဲ႔အားတုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆို” ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္အရအသံုးခန္႔မွန္း ေျခေငြစာရင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထူးျခားေသာစစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အစီရင္ခံစာကိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၏ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ေပးမႈအေျခအေနကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစည္းအေ၀း( ဆ႒မေန႔) ေမးခြန္း၏ ေျဖၾကားမႈအေပၚ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၁၅အရ ေလွ်ာက္ထားလာျခင္းကိစၥ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(အ႒မေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၄)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆)လပတ္ အစီရင္ခံစာေဆြးေႏြးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူးမွ အစည္းအေ၀း( စတုတၳေန႔)တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေသာင္ႏုေျမမ်ားခြဲေ၀ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္း နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း၏ ေျဖၾကားမႈအေပၚ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၁၅အရ ေလွ်ာက္ထားလာျခင္းကိစၥနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၁၈အရ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေျဖၾကားျခင္း၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၏ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ေပးမႈအေျခအေနကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစည္းအေ၀း( ဆ႒မေန႔) ေမးခြန္း၏ ေျဖၾကားမႈအေပၚ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၁၅အရ ေလွ်ာက္ထားလာျခင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၁၈အရ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေျဖၾကားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း(၅၃)ခု၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အဆို(၄)ရပ္တင္သြင္းၿပီး အဆို(၃)ရပ္ကို အတည္ျပဳျခင္း၊ အဆို(၁)ရပ္ကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ေနာက္ထပ္ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္ အတည္ျပဳျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ(၃)ရပ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ(၁)ခု ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း တို႔ကိုလည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာသူ စုစုေပါင္း(၉၈)ဦးရွိပါတယ္။ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

ေလးစားအပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္ မိမိတို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကေတာ့ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။အဲ့ဒီမွာဒီေန႔ မိမိတို႔ျမင္ေတြ႔ၾကားခဲ့ရ သလိုဘဲ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ေန႔ခ်င္းကို ဖတ္ျပတယ္၊ အစီရင္ခံတယ္။ ဒီကေန႔မွာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ တကယ့္ကို အေရးႀကီးေသာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္နဲ႕ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႕ ဘာကို ေဆြးေႏြးရသလဲဆိုရင္အစိုးရအဖြဲ႕ကေန တင္သြင္းလာတဲ့စာအုပ္ေတြကို ၾကည့္ၿပီးေဆြးေႏြးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ကေရးသြင္းထားတာ ပါသည္ဆိုရင္လည္း မိမိတို႕ကပါတဲ့ အတိုင္းေဆြးေႏြးၿပီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕က မေဖာ္ျပထားဘူးဆိုရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမျပင္မွာျမင္ေတြ႕တာကို ပကတိအတိုင္း ပါေစခ်င္လို႔ မိမိတို႕ကအစီရင္ခံစာမွာ မပါဘူးလို႕ အျပဳသေဘာနဲ႔ ေကာင္းေစခ်င္လို႔ ေဆြးေႏြးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မခဏခဏေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာသလိုပါပဲ၊ ကၽြန္မတို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တာက(Parliament) လို႔ဆိုေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သြားေနသမွ် ကာလပတ္လံုးလႊတ္ေတာ္က အျမဲတမ္း ဒြန္တြဲလ်က္ပါေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ ေလးစားလိုက္နာေနေသာ ၂၀၀၈အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒမွာလည္း ပုဒ္မ ၁၁(က)ျပ႒ာန္းပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးတယ္။ မ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာက ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ အစိုးရအဖြဲ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဆိုျပီးပါပါတယ္။ ဒီပုဒ္မ၁၁(က) မွာလည္းဒီမ႑ိဳင္(၃)ရပ္ဟာ အခ်င္းခ်င္းသီးျခားစြာရပ္တည္ျပီးေတာ့မွ  အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရွိရပါမယ္။ ဒါကၽြန္မတို႕ ေလးစားလုိက္နာတဲ့ဥပေဒျဖစ္ရပါမယ္။ ဒီဥပေဒမွာ ဒီေန႔မွာဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ မ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္ဆံုပါတယ္။ တစ္ခုနဲ႕တစ္ခုအျပန္အလွန္ေလးစားလိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ဥပေဒျပဳတယ္၊ ျပည္သူ႕အသံနားေထာင္တယ္၊ အစိုးရကို လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို  OverSigh လုပ္တယ္၊ ဒါကဘာလဲ၊ ကၽြန္မအစကတည္းကေျပာတယ္။ ကၽြန္မတို႕အစိုးရကို ကူညီတယ္လို႔ ၊ ကၽြန္မတို႕ဘယ္လိုကူညီလဲ၊ အစိုးရမွာ ဌာနေတြကလည္းအမ်ားႀကီး ရွိတယ္၊ ၀န္ႀကီးဌာနရွိတယ္၊ ဦးစီးဌာနေတြရွိတယ္။ သူတို႕မွာလည္းအလုပ္ေတြအရမ္းမ်ားတယ္၊ ဌာနမ်ားသေလာက္ အလုပ္ေတြမ်ားတယ္၊ ျပည္သူေတြလိုအပ္ခ်က္လည္းေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္၊ ကၽြန္မတို႕အစိုးရေဆာင္ရြက္ရတာ  (၃)နွစ္ပဲရွိပါေသးတယ္၊ (၃)ႏွစ္ေတာင္မွ  ဧၿပီလမွ ျပည့္မွာပါ၊ အစိုးရေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အလုပ္ေတြမ်ားတယ္၊ ျပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ မ်ားတယ္၊ ေဆာင္ရြက္ေသာဌာနဆိုင္ရာမ်ားတယ္၊ ဒါကို ႀကီးၾကပ္ဖြဲ႕စည္းရမွာက ၂၀၀၈အျခခံဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၆ (က)၊(ခ) ရွိပါတယ္။ ဒါကို ကၽြန္မလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတိုင္းေျပာတယ္။ အစိုးရ ေဆာင္ရြက္လိုက္နာရမယ့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ၂၀၀၈ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္၊ အဲ့ေတာ့ျပည္သူအတြက္ မိမိတို႔အလုပ္လုပ္တယ္၊ စနစ္ဆိုတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုေတာ့ အႏွစ္သာရက ျပည္သူေတြကိုအက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ အစိုးရလည္းျပည္သူထဲကပဲ၊ လႊတ္ေတာ္ လည္းျပည္သူထဲကပဲ၊ ျပည္သူ႕အက်ိိဳးအတြက္လုပ္ရမယ္၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းေတြ၊ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ ဦးစီးဌာနေတြ အားလံုးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲဖို႔ ကၽြန္မတို႕ ပုဒ္မ ၂၅၆(က)၊ (ခ) ျပ႒ာန္းထားတာရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ မွာဒီလိုမ်ိဳး စံုညီအစည္းအေ၀းေခၚတာ အစိုးရရဲ႕မ်ားေျမာင္လွေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာ လႊတ္ေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျပည္သူ႔ကိုကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ ေျမျပင္ဆင္းတယ္။ ျပည္နယ္အတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ အဆိုမ်ားဒါကို ကၽြန္မတို႔တင္တယ္၊ ကၽြန္မတို႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြတင္သြင္းတဲ့အဆိုဟာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကကိုယ္စားလွယ္ေတြေဆြးေႏြးေပးပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ တာ၀န္ရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေဆြးေႏြးေပးဖို႕ အမ်ားႀကီးတာ၀န္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြျမင္ေတြ႔တဲ့ ရႈေထာင့္နဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္၊ ျပည္နယ္အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္၊ ဆိုတဲ့အဆိုကို တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဘာေျပာရမလဲဆိုရင္ ဒီအဆိုဟာ အခုမတင္သြင္းသင့္ေသးဘူး၊ ကၽြန္မတို႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာသလို SOP ဒါကဘာ၇ွိပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက ဌာနမွာဒီလိုရွိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဆိုကို မွတ္တမ္းတင္သင့္ပါတယ္၊ အတည္မျပဳ သင့္ေသးဘူးဆိုတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးေပးဖို႕ အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ မေဆြးေႏြးေပးရင္လည္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကျဖစ္ေသာ ကၽြန္မတို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလံုး မသိႏိုင္ပါဘူး၊ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း(Process)ေတြကို မသိပါဘူး၊ ကၽြန္မတို႕ အဆိုတစ္ခုတင္ရင္ ရည္ရြယ္ခ်က္က  အစိုးရကို ကူညီလိုေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ အစိုးရကေဆာင္ရြက္ၿပီးရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးအမ်ားႀကီးရွိမယ္ဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ့ ကၽြန္မတို႔အဆိုအမ်ားႀကီးတင္သြင္းပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကလည္း ေဆြးေႏြးေပးပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ကၽြန္မတို႔ဗဟုသုတရလာမယ္၊ ဌာနဆိုင္ရာရဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း သိလာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုတင္တယ္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႕က အက်ိဳးရွိမယ္ထင္လို႔၊ လုပ္မယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးရွိမယ္ျမင္လို႔ အဆိုေတြတင္တယ္၊ အစီရင္ခံစာတင္တယ္၊ အခုကၽြန္မတို႕ေဆြးေႏြးတာကို နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေယဘုယ်ဆန္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ဥပမာ တစ္ခုေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏွလံုးအထူးကုကိစၥအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပသေလာက္ပဲ ကၽြန္မတို႔ ေဆြးေႏြးတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကထရွင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ပစၥည္းေတြေရာက္ပါၿပီ၊ ဆရာ၀န္လည္းေခၚထားပါၿပီး  ဆိုၿပီးၾကားပါတယ္၊ ဒါက္ိုအစီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ျပည္သူအတြက္ေကာင္းဖို႔ ျပည္နယ္အတြက္ေကာင္းဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ႔ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ရွိပါတယ္။ ဘယ္သူကိုမွ အျပစ္ေျပာစရာမလိုဘူး၊ ကၽြန္မတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္မွစၿပီး က်န္တဲ့သက္တမ္းမွာအေကာင္းဆံုးအလုပ္လုပ္ရေအာင္ ၊ ဒါပဲအၿမဲတမ္းေျပာပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးအလုပ္လုပ္သည္္၊ မလုပ္သည္ကို ကၽြန္မတို႔ျပည္သူေတြက ခံစားရမယ္၊ သိလာမယ္၊ အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မိမိတို႔ရဲ႕ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေတြ႕ရွိခ်က္အရ လုိအပ္တာေတြကို ေမးခြန္းေမးတယ္။ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းတယ္။ ေကာင္းဖို႕ပဲ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္မတို႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ျပည္သူကေရြးေကာက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ဒီစံုညီအစည္းအေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕တာ၀န္ႀကီး(၃)ရပ္ကိုေဆာင္ရြက္တယ္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ အားလံုးေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းၿပီးမွ ျပည္သူ႔အက်ိဳး၊ ျပည္နယ္အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ၾကရေအာင္လို႕ေျပာၾကားရင္းနဲ႔ ဒီ(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေလးစားအပ္ပါေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး၊ မီဒီယာမ်ားအားလံုး၊ ေလ့လာသူမ်ား၊ အားလံုးကိုႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။