4376

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉) (ဒုတိယေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉)(ဒုတိယေန႔)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၂၈)ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၄)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေ၀းလံသီေခါင္၍ လူမႈေရးခက္ခဲေသာေဒသမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ခက္ခဲေ၀းလံေသာေဒသမ်ား က်န္ရွိ ေနခဲ့သည့္အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေမးျမန္းရာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနထြဋ္ဦးက ေျဖၾကားရာတြင္ ေ၀းလံေခါင္သီ၍ လူမႈေရးခက္ခဲေသာေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္က်န္ရွိသည့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ စူးေခ်ာင္း၊ မဲပလီ၊ ၀င္းတာပန္၊ ႀကိဳး၀ိုင္းေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အဟံုး၀၊ ကြင္းကေလးေက်းရြာတို႔ကို ေ၀ဒလံေခါင္သီ၍ လူမႈေရးခက္ခဲေသာ ေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္မႈရရွိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ေတာင္းခံၿပီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမွ ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၂)     ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ သထံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၀ါးပါးဆည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းရာ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဆည္မ်ားရဲ႕ေရအရည္အေသြးမ်ားကို ယခုနွစ္မွစတင္၍ နွစ္စဥ္အနည္းဆံုး (၃)ႀကိမ္ တုိင္းတာ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ဆည္ေျမာင္းနွင့္ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ စူးစမ္းေလ့လာေရးဌာနခြဲႏွင့္ညွိႏွႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၀ါးပါးေရေလွာင္တာမံရဲ႕ ေရးဆင္းဧရိယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၀ါးပါးဆည္ရဲ႕ေသာက္သံုးေရ အရည္အေသြးမ်ားကို (၂၅.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန(ရံုးခ်ဳပ္)စူးစမ္း ေလ့လာေရးဌာနခြဲ၏ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္အရ ၀ါးပါးဆည္ေရကို ေက်ာက္ခ်ဥ္ထည့္၍ အနည္ထိုင္ျခင္း၊ သဲႏွင့္ေက်ာက္စရစ္ေရစစ္လႊာမ်ားစစ္ယူျခင္းနွင့္ အနည္မႈန္ပါ၀င္မႈ၊ သံဓာတ္ပါ၀င္မႈေလ်ာ့ပါးေစမည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳျပင္ဖန္တီးမွသာ သံဓာတ္သာမကဘဲ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္တဲ့ BOT, COD ဓာတ္မ်ားကိုပါ ေလ်ာ့ခ်ေစၿပီး ေသာက္သံုးေရအရည္ အေသြးမ်ား ျမင့္တက္လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀ါးပါးဆည္ရဲ႕ေရအရည္အေသြးမ်ားကို ေသာက္သံုးေရျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရျဖင့္လည္းေကာင္းအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သင့္၊ မသင့္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္တုိင္းတာစစ္ေဆးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ၀ါးပါးဆည္ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာတည္ရွိေနသည့္ ေရာ္ဘာၿခံ ေတြသည္ ဆည္ေျမာင္းဥပေဒအရ ဆည္ရဲ႕အနီးတစ္၀ိုက္မွာ Fertilizer သံုးတဲ့စုိက္ပ်ိဳးေရး ၿခံေတြထားရွိလို႔ ရပါသလား၊ Fertilizer ေတြက ဆည္ေရတြင္းကို ၀င္လာႏိုင္ျခင္းေရာ မရွိႏိုင္ဘူးလား။ ဥပေဒအရ ဒီေရာ္ဘာၿခံေတြစိုက္ပ်ိဳးေနမႈ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲမႈေတြကို သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးအေရးယူ စီမံေဆာင္ရြက္ေနသလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ၀ါးပါးဆည္ေရအရည္အေသြးကို ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္သံုးႀကိမ္(၃)ႀကိမ္စစ္ေဆးၿပီး ရရွိသည့္အေျဖကိုလည္း တင္ျပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆည္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေရာ္ဘာပင္ စိုက္ပ်ိဳးလို႔ ရ၊ မရ  အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို မိမိအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔စာျဖင့္ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)    ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ေမးျမန္းေသာ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္ကြက္ရွိ ဓနိေတာေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းရာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနထြဋ္ဦးက အဆိုပါေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးကိုကိုဦးတို႔အားေမးျမန္းရာတြင္ ေရာင္းခ်ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရွိရၿပီး၊ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာစံုစမ္းေစလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းရွင္ကိုယ္စား လွယ္မွ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

(၄)    ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ လမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု စသည့္အေဆာက္အဦမ်ားအား လြတ္လပ္ေသာ Third Party ထားၿပီး တာ၀န္ခံစစ္ေဆးေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က  လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မ်ား အစိုုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ေဒသခံ ကုမၸဏီငယ္မ်ား၊ SME construction ကုမၸဏီငယ္မ်ားကို Third Party လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ ေနာင္တြင္ Third Party အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိစစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ Third Party အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ရွိစနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ တီေကာ္ဖြဲ႔စည္း စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ေက်းလက္လမ္းဦးစီး (သို႔မဟုတ္) ဌာနတြင္း QC ကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိေမးျမန္းသည္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕မွ QC အတြက္  ပိုက္ဆံေပးၿပီး professional ကုမၸဏီအားတင္ဒါေခၚ၍  ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ တင္ဒါေအာင္ သည့္ ကုမၸဏီကလမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံုးစသည္ျဖင့္ လိုက္စစ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး  Third Party ကို သီးျခားထား ကုမၸဏီမ်ားကိုတင္ဒါေခၚၿပီး QC စစ္ေဆးခိုင္းျခင္း အစီအစဥ္ကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးမွ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြထည့္သြင္းေရးဆြဲဖြဲ႔စည္းရန္အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ
တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာတကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္
မြန္ျပည္နယ္၏ ေအာင္ခ်က္တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ အေကာင္းဆံုးရရွိျခင္းအေပၚ ၀မ္းသာေၾကာင္းအဆိုႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ဗိုလ္မွဴးစိုးသူရ၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္
မွတ္(၁)တို႔မွေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းမွ
သေဘာထားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းနွင့္ အဆိုရွင္မွေဆြးေႏြးျခင္း။

(ဂ)     ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ
တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာတကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္
မြန္ျပည္နယ္၏ ေအာင္ခ်က္တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ အေကာင္းဆံုးရရွိျခင္းအေပၚ ၀မ္းသာေၾကာင္းအဆိုႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉) (တတိယေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁၄.၆.၂၀၁၉)ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။