4386

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉) (တတိယေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉)(တတိယေန႔)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ ( ၂၈ )ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၄)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးရင္းဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ဆူးအင္းေက်းရြာ ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာေျမအား တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း  ရြာေျမတိုးခ်ဲ႕ရန္ ေဆာင္ရြက္၍ရ၊ မရ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္းႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ေျဖၾကားရာတြင္ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဒူးရင္းဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆူးအင္းရြာႀကီး ႏွင့္ဆူးအင္းရြာေလးသည္ တစ္ဆက္တည္းမရွိဘဲ ေပ(၂၅၀၀)ခန္႔ကြာေ၀းပါေၾကာင္း၊ ဆူးအင္းရြာႀကီးသည္ ဒူးရင္းဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စု၏ ကြင္းအမွတ္(၄၈၉)၊ ဆူးအင္းရြာအတြင္း တည္ရွိၿပီး ဧရိယာ(၁၉)ဧက၊ ေျမအမ်ိဳးအစား ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမျဖစ္ၿပီး (၅.၅၇)ဧကႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ေသာေျမလပ္(၁၄.၄)ေသာင္းဧက၊ အိမ္ေထာင္စု(၃၃)စုေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေျမအားရြာေျမဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ လူေနအိမ္ႏွင့္ရာဘာပင္ မ်ားကိုသာ စုိက္ပ်ိဳးအသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆူးအင္းရြာေလးသည္ ဒူးရင္းဆိပ္ ေက်းရြာအုပ္စု၏ ကြင္းအမွတ္(၄၈၇)၊ ေတာကြင္း(၅)အတြင္းတည္ရွိၿပီး ဧရိယာ(၂၃)ဧက၊ ေျမအမ်ိဳးအစား ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမျဖစ္ၿပီး (၃.၀၇)ဧကႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာေျမလပ္(၁၉.၃၉)ဧက၊ အိမ္ေထာင္စု(၄၄)စုေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေျမအားရြာေျမဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ လူေနအိမ္ႏွင့္ ရာဘာပင္မ်ားကိုသာ စုိက္ပ်ိဳးအသံုးျပဳထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆူးအင္းရြာေလးႏွင့္ဆူးအင္း ရြာႀကီးတို႔အား လက္ရွိရြာေျမဧရိယာထက္ ထပ္မံရြာေျမတိုးခ်ဲ႕မည္ဆို္လွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိသည့္ ေျမသည္စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ ပံုစံ(၇)အမည္ေပါက္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး၊ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ထိုရြာမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)၊ (၈၀)ခန္႔က တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆူးအင္းရြာကို ျပည္ထဲေရးတြင္ တရား၀င္ အမည္ေပါက္သတ္မွတ္ေပးရန္္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ရြာတြင္ရွိသည့္ ျပည္သူလူထုလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားရရွိေရး၊ ေက်းရြာအမည္ေပါက္ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီး မွ ဆူးအင္းေက်းရြာမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္ထဲေရး အမည္ေပါက္ေက်းရြာမ်ား ဟုတ္၊ မဟုတ္ အေသးစိတ္စာျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ထဲေရးအမည္ေပါက္ ျဖစ္မည္ဆိုပါက ေက်းရြာပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာေျမဧရိယာထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္ျခင္းရွိ၊ မရွိ သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရြာ၏တစ္ဆက္တည္းဧရိယာမ်ားသည္ စက္မႈပိုင္ဧရိယာမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ရြာ၏ တစ္ဆက္တည္းဧရိယာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕မည္ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဌာနသို႕တင္ျပၿပီးစြန္႔လႊတ္မွသာလွ်င္ State Land အျဖစ္ ရရွိ၍ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး၊ ထပ္ဆင့္ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ဆူးအင္းရြာရွိ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားေတြ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးမွ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ေျမေနရာရႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းရြာပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရွိသည့္ေျမမ်ားမွာ ပံုစံ(၇)ဧရိယာျဖစ္သည့္အတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေန အထားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကတိက၀တ္အေနနဲ႔ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ဆူးအင္း ေက်းရြာ ႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ Costic Soda စက္ရံုအ၀င္လမ္းေဘးတြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ စြန္႔လႊတ္ ေပးထားသည့္ေျမ(၃၃)ဧက၊ State Land အျဖစ္စြန္႔လႊတ္ထားျခင္းရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ထိုေျမအားမည္သို႔သံုးစြဲႏိုင္မည္၊ ေက်းရြာအတြက္ မည္သို႔ အက်ိဳးရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည့္ အစီအစဥ္ကို ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ ဆက္လက္တင္ျပၿပီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို ျပန္လည္တင္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)     ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ေမးျမန္းေသာ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ဓမင္းဆိပ္ႀကီးေက်းရြာ၊ အစင္စံျပေက်းရြာႏွင့္ ဆိပ္ကေလးေက်းရြာ ပင္လယ္၀သို႔သြားေသာ အပန္းေျဖလမ္းအား ျပဳျပင္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိသိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ေျဖၾကားရာတြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဓမင္းဆိပ္ႀကီးေက်းရြာႏွင့္ အစင္စံျပေက်းရြာျ ဖစ္ေသာ ဆိပ္ကေလးေက်းရြာပင္လယ္၀သို႔ဆက္သြယ္ထားေသာ (၁)မိုင္(၁)ဖာလံုရွိသည့္ လမ္းအား ကတၱရာလမ္း၊ ထပ္ပိုုးလႊာခင္းေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လ်ာထားႏိုင္ျခင္းမရွိပါသျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိမည္ဆိုပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)     ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ေကာ့တြန္-ေကာ့ေပါက္ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းအား ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ အျမန္ဆံုးေဖာက္လုပ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိသိရွိလိုေသာေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနထြဋ္ဦးက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရပိုင္းေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ေကာ့တြန္၊ ေကာ့ေပါက္၊ ေကာ့စိန္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း အရွည္ (၆၀၇၀)ေပ၊ အက်ယ္(၁၅)ေပ၊ ထု(၉)လက္မ ကြန္ကရစ္လမ္းေဖာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျပည္နယ္ရန္ပံုေငြႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြတြင္ ထည့္သြင္းလ်ာ ထားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ရာ ထပ္ဆင့္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ကိုးရီယားႏိုင္ငံမွ  GRANT အေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားအား ကုန္က်မႈမရွိေစဘဲ ေပး လွဴမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေပးလွဴသည့္တန္ဖိုးသည္ သိန္းေပါင္း(၄၅၀၀၀)တန္ဖိုးရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္လမ္းအား GRF မွျဖစ္ျဖစ္၊  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ BE တြင္ သိန္း ၁၅၀၀-၂၀၀၀ခန္႔ ခြဲေ၀ေပးပါက အဆင္ေျပေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ ကိုယ္စားလွယ္ေျပာသည့္ အခ်က္မ်ားအား မွတ္သားထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး အေရးေပၚအေနျဖင့္ လိုအပ္ေနသည့္အေနအထားတစ္ရပ္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ နတလရန္ပံုေငြမွ ထည့္သြင္းလ်ာထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြရရွိႏိုင္ေရးအတြက္  ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဌာနသို႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခက္အခဲကို တင္ျပၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ ထည့္သြင္း လ်ာေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါ သည္။

(၄)   ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ဘီးလင္းျမစ္ေရအရည္အေသြးသည္ အမ်ားျပည္သူေသာက္သံုးရန္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားအတြက္ မည္သို႔စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းက ေမးခြန္းပါ လုပ္ငန္း မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ ေရရွည္စီမံကိန္းျဖင့္ အေသးစိတ္စီမံမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္လုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္ေနျခင္း ျပည္စံုစြာေျဖၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၉) ျပန္လည္ ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္းကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ (၁၁-၆-၂၀၁၉)ရက္စြဲပါစာျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဇြန္လ(၁၃)ရက္ေန႔ပါစာျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ညွိႏိႈင္း ျပန္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ေမးခြန္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေျဖၾကားႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို သေဘာထားေတာင္းခံျခင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သလို ညႊန္ၾကားမႈမ်ားျပဳႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အစီအမံမ်ား၊ ညွိႏိႈင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိၿပီးမွသာလွ်င္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႕ ေျဖၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာင္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေျဖၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ေရတို/ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုၿပီး ၀န္ႀကီး ေျဖသြားေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးဆိုပါက လႊတ္ေတာ္သို႔စာျဖင့္ ျပန္ေျဖၾကားေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ေျပာၾကားပါသည္။

(ခ)    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဦးထြန္းမင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊  ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ တို႔မွေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ဂ)     ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲ ေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္(၁၁ း ၂၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉) ေဆာင္ရြက္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ ေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။