4448

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉) ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊  ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္( ၃၀ )ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)   သ၀ဏ္လႊာတင္သြင္းျခင္း

        နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေအာက္ရွိ  “စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန” ကို “စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန” အျဖစ္  ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း လိုေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔လာျခင္းအား လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္း။

(ခ)     နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေအာက္ရွိ  “စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန” ကို “စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန” အျဖစ္  ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း လိုေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔လာျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း။

(ဂ)     သ၀ဏ္လႊာတင္သြင္းျခင္း

နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီးတြင္  “လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီးဌာန” တစ္ခုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းလိုေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔လာျခင္းအား လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္း။

(ဃ)    နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီးတြင္  “လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီးဌာန” တစ္ခုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းလိုေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔လာျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္းေၾကညာျခင္း။

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္( ၁၀း၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉) ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။