4486

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၂/၂၀၁၉) (ဒုတိယေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၂/၂၀၁၉)(ဒုတိယေန႔)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၂၉ )ဦး တက္ ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)    မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းမင္းေအာင္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္( ၁၀း၀၆ )နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၂/၂၀၁၉) ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။