4865

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (သတၱမေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး အနက္ ( ၂၈ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၆)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳက္ဖနဲဘုရားလမ္းေပၚရွိ ေရႏုတ္ ေျမာင္းမ်ားအား အျမန္ဆံုးရွင္းလင္းေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္လိုအပ္ပါကရန္ပံုေငြထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)     ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ  ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ခြင့္ျပခ်က္ရယူျခင္းမရွိေသာ သထံုၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕ နယ္နိမိတ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ PTT City စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္းက PTT City စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္သည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိထားၿပီး သိုေလွာင္ခြင့္ႏွင့္ စက္သံုးဆီ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ် ျခင္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးဆက္ေကာ္မတီိမွအေရးယူေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို PTT City စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္ထံ အေၾကာင္းၾကား ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လိုက္နာမႈရွိ၊ မရွိကို လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးဆက္ေကာ္မတီမွ ထပ္မံ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာမႈမရွိပါက ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အေရး ယူႏိုင္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)     ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ေက်ာင္းအဆင့္တိုးႁမွင့္ေရးကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း မွ ကတီပု အလက(ခြဲ)မွ ကတီပု အလက အဆင့္သို႔ တိုးႁမွင့္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အထက အဆင့္တိုးႁမွင့္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္၊ ေက်ာင္းအက်ိဳး ေတာ္ေဆာင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတိုု႔မွ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္သူေဌးကုန္း(မူလြန္)ကို ေျမာက္သူေဌး ကုန္း အလက (ခြဲ)အဆင့္သို႔ တိုးႁမွင့္ေပးရန္ႏွင့္ ၊ ဗိုလ္ေတဇ အလက (ခြဲ)အဆင့္မွ ဗိုလ္ေဇတ အလက အဆင့္သို႔ တိုးႁမွင့္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ရွိရမည့္ ေက်ာင္းသား ဦးေရႏွင့္မကိုက္ညီေသာ္လည္း ထူးျခားမႈအေျခအေနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)     ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္ငံရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးရံုးႏွင့္ သတင္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနထြဋ္ဦးက ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရံုးႏွင့္ သတင္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ား၏ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေပးေရးအတြက္  ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုမွရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ခြဲေ၀ ၿပီး ရဲေထာက္ဌာနႀကီးမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးမွသာလွ်င္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ရန္ပံုေငြထည့္သြင္းႏိုင္ေရး တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ  မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သုဓမၼ၀တီၿမိဳ႕သစ္ရွိ ေဒသခံ မ်ားအတြက္ ေရရရွိေရး၊ အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရး၊ ေရေျမာင္းတူးေဖာ္ေပးေရး လုပ္ငန္း မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က သုဓမၼ၀တီၿမိဳ႕သစ္တြင္ သထံုၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ အခြန္ေကာက္ခံမႈမရွိေသးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သုဓမၼ၀တီၿမိဳ႕သစ္အား ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ စနစ္တက်ျဖစ္ေစေရး စီစဥ္ထားၿပီးပါက အခြန္ ေကာက္ခံေရးမွ်တမႈရွိႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေရရရွိေရးအတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဝါပါးဆည္ေရေလွာင္ကန္မွ ဂါလန္တစ္သိန္းဆံံံ့ေရစုကန္ သို႔ (၆)လက္မပိုက္ျဖင့္ ေရတြန္းတင္ၿပီး ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အမ်ားသံုးေရကန္(၄၃)ကန္သို႔ ေရစီးဆင္းေသာစနစ္ျဖင့္ ေရေပးေ၀းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သုဓမၼ၀တီၿမိဳ႕သစ္သည္ လူေနထိုင္မႈ နည္းပါးသည့္အတြက္ အမိႈက္ႏွင့္အညစ္အေၾကးအခြန္မ်ား ေကာက္ခံႏိုင္မႈမရွိေသးျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈမရွိေသးေၾကာင္း၊ ေရေျမာင္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေရေျမာင္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ဆက္ တစ္ဆက္တည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၆)    ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊  သန္းေခါင္စာရင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း မိဘ၏ျဖစ္တည္မႈအတိုင္း ထည့္သြင္းေရးသားထားျခင္းမရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး ဦးထြန္းမင္းေအာင္မွ ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ဆက္စပ္ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးမွ စာျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။

(၇)     ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ကြင္းရပ္ရပ္ကြက္၊ ယုဇနလမ္းအား စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕၏ ၿမိဳ႕ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းမွ မိန္းေရပိုက္တစ္ေခ်ာင္း သြယ္တန္းသံုးစြဲခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိသိရွိ္ိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီး က RTC ေရေလွာင္ကန္သို႔ ေရပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရႊနတ္ေတာင္ ေရတြန္းစက္ရံုမွ RTC ေရတြန္းစက္ရံုသို႔ ေရတြန္းပိုက္လိုင္း ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၎လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိျဖန္႕ေ၀ေနေသာ ေရပမာဏထက္ ပိုမိုျဖန္႕ေ၀ေပးႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္၍ ကြင္းရပ္ရပ္ကြက္အတြင္း ယုဇနလမ္းအပါအ၀င္ ေရလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ လမ္းမ်ားတြင္ Submain မ်ားသြယ္တန္းႏိုင္ေရး ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရးေကာ္မတီမွ တင္သြင္းခဲ့ေသာ မြနျ္ပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ ေရးေကာ္မတီ၏ Starhigh Asia Pacific Pte.; Ltd မွ သံလြင္ျမစ္အတြင္းသဲစုပ္သည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကနဦးအစီရင္ခံစာအား အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားေသာ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီတို႔မွ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္(၁၁း၄၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (အ႒မေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို(၈.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ (အဂၤါေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။