4872

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (အ႒မေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(အ႒မေန႔)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး အနက္ (၂၆)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၈)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္  ေကလာသေတာင္ သဘာ၀နယ္ေျမတြင္ ဘိုးဘြား စဥ္ဆက္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ လူမႈအက်ိဳးစီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ ၎တို႔လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာေျမကို ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ရွည္ေျမငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္ တရား၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေရးကို မည္သို႔ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ကို  သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိ္န္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း က ေကလာသေတာင္ေဘးမဲ့ေတာရွိ ဥယ်ာဥ္ျခံ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေတာင္သူမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဘးမဲ့ေတာထဲမွာ ၾကားခံနယ္ေျမကို နည္းဥပေဒျပဌာန္းၿပီးပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၾကားခံနယ္ေျမမွာ ဤသို႔အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဇီ၀မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးေနာက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကလာသေတာင္ ေတာရဲတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းမွ ေက်းရြာနယ္ေျမနယ္နိမိတ္မ်ား စိစစ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အထက္ဌာန သို႕တင္ျပၿပီးမွ ရန္ပံုေငြရရွိပါက နယ္နိမိတ္ဘုတ္မ်ားကို စနစ္တက် စိုက္ထူေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းမွာ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည့္ စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပယ္ဖ်က္ ေျမစုစုေပါင္း (၄၉၉.၅၂၇)ဧကကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေက်းရြာေဒသအက်ိဳးဌာ ေဘးမဲ့ ေတာဧရိယာ မျဖစ္မေနပယ္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္မည္ဆိုပါက မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕(သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ပယ္ဖ်က္ ခြင့္ရရွိရန္ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)     ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) မွ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္မည့္ ဂိုေဒါင္(၂)လံုးႏွင့္ ဆိုင္ကလံုး Shelterမ်ားအစား ၿမိဳ႕အတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ ေျမႏုတ္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ တံတား က်ဥ္းအတြက္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ဂိုေဒါင္(၁၃)လံုးရွိေသာ္လည္း ၎ဂိုေဒါင္မ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ေနျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ား ထံ ဌားရမ္းထားျခင္း၊ လူအမ်ားေနထိုင္ရန္ က်န္းမာေရးက႑အရ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိျခင္း၊ ၾကံ့ခိုင္ေကာင္းမြန္မႈမရွိ၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲမည္ဆိုပါက ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ကုန္က် စရိတ္ရွိလာႏိုင္ျခင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ လိုအပ္သည့္အခါ အလြယ္တကူ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ အဆင္ေျပမႈမရွိျခင္း၊ ဂိုေဒါင္အေဆာက္အဦတစ္ခ်ိ္ဳ႕မွာ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္သည့္ အတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္လာပါက ျပည္သူမ်ားလံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအသက္အိုးအိမ္လံုျခံဳ ေအးခ်မ္းစြာ နားခိုႏိုင္ေရးလိုအပ္သျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ကလုန္း Shelter တစ္လံုးႏွင့္ ဂိုေဒါင္(၁)လံုးေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၃)     ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ သထံုၿမိဳ႕၊ သိမ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ က်ံဳးပတ္လမ္းရွိ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕႐ိုးအားျခံစည္း႐ိုးကာရံ၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစေရး ထိန္းသိမ္းသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  လူမႈေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာထိန္လင္း က သထံုၿမိဳ႕၊ သိမ္ကုန္းရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕႐ိုးေဟာင္းေနရာသည္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ လူေန ရပ္ကြက္အတြင္းက်ေရာက္ေနျခင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ အိမ္ျခံ၀င္းအတြင္းက်ေရာက္ေနျခင္း၊ လူေန အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကျခင္း၊ အျခားနည္းအသံုးခ်မႈအေျခအေနမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွးေဟာင္းသုေတသနအမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန ေမာ္လၿမိဳင္ဌာနခြဲအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံတင္ျပၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက သထံုၿမိဳ႕၊ က်ံဳးပတ္လမ္းရွိ ၿမိဳ႕႐ိုးအႂကြင္းအက်န္အား ျခံစည္း႐ိုးကာရံ၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစေရး ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္သို႔ ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကား ပါသည္။

(၄)     ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ဘီးလင္းၿမိ္ဳ႕နယ္၊ ေတာင္စြန္းေက်းရြာ အင္းဖုန္းႀကီး ရြာေဟာင္းေက်းရြာ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍  သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္က ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စြန္းေက်းရြာအတြင္းတြင္ ေနထိုင္သူ ေဒသခံလူဦးေရ တိုးပြားလာျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမိသားစုမ်ား မ်ားျပား လာျခင္း၊ ေက်းရြာပလွပ္ေျမမ်ားမရွိျခင္း၊ ေဒသခံမိသားစုေတြကို သက္သာသည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အိမ္ျခံေျမရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဘက္ႏွင့္ပုဂၢလိကဘက္တို႔၏ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာထားၫွိႏိႈင္း ခ်က္မ်ားမွာ ေပ(၈၀)၊ ေပ(၆၀) ၊ ေပ(၄၀)လမ္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ပန္းျခံ၊ ေစ်း၊ အမိႈက္ က်င္း၊ ရဲစခန္းႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာေျမမ်ားအား ဖယ္ၿပီးက်န္ရွိသည့္ေျမ(၄၀%)ခန္႔အား ပုဂၢလိက ႏွင့္အစိုးရ(၅၀%)စီ အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ပထမဦးစားေပးေရာင္းခ်ၿပီး အႀကိဳက္တူေနသည့္ ေျမကြက္ ေတြကို အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းပါေဆာင္ရြက္ရမည့္ Infra ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမယာရွင္းလင္းျခင္း၊ ေျမၫွိျခင္း၊ ေပ(၄၀×၆၀)အကြက္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေပ(၄၀×၆၀×၈၀)လမ္းေတြ၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းေတြေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းျခင္း၊ ေျမသားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ေရႏုတ္ေျမာင္း မ်ားတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းၿပီးဆံုးမည့္ကာလက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္ဟု ခန္႔မွန္း ထားရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိမွာေတာ့ အဆိုပါေျမေရာင္းခ်ရေငြႏွင့္ လမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ထားရွိပါေၾကာင္း၊ ေျမကြက္ေတြကို ေျမကြက္၀ယ္ယူမည့္သူ၏ လက္၀ယ္ကို ေပးအပ္ထား ၿပီးေတာ့ ေျမငွားဂရန္ရရွိေရးကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အတၳရံ ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းမွ ေမာ္လၿမိဳင္ဘူတာႀကီးသို႕ သြယ္တန္းထားေသာ ေရပိုက္လိုင္းအား ေဇယ်ာၿမိဳင္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေမာင္ႏွံခုႏွစ္ေဖာ္ရပ္ကြက္ မ်ားသို႕ ေရေပးေ၀ေရးအတြက္ သံုးစြဲႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္  အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ သိရွိလို ေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ အတၳရံေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းအား စတင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေသာက္သံုးေရေပးေ၀ႏိုင္မႈစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဘူတာႀကီးအနီး၀န္းက်င္ရွိ ေျမနီကုန္းရပ္ကြက္၊ ေဇယ်ာၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ သာယာ ေရးရပ္ကြက္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေပၚေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ပါသျဖင့္ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ေရေပးေ၀ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၆)    ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိလူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြသံုးစြဲသြားရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ၀န္ႀကီး ဦးထြန္းမင္းေအာင္က မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိမႈေပၚ မူတည္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပၿပီး ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သို႔စာျဖင့္ ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၇)     ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဘိုးလွႀကီးရပ္ကြက္ရွိ ေဘာလံုးကြင္းေျမေနရာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျဖၾကားထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိ လိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး က ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို ႔ ေျမျပင္ဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တစ္ကြ ဒုတိယအႀကိမ္ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္တင္ျပသည့္အခါတြင္ ေျမျပင္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္၊ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံု၊ ေျမျပင္ပံုၾကမ္းေတြကအစ ေသခ်ာျပဳစု ၿပီးအစိုးရအဖြဲ႔သို႔တင္ျပ၍ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိမည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနထံသို႕ အနည္းဆံုးလိုအပ္သည့္ပမာဏႏွင့္ရသင့္ရထိုက္ေအာင္ ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၈)     ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ပန္းပဲတန္းရပ္ကြက္ အခြန္လြတ္ေစ်းအနီးရွိ ေရေျမာင္းမ်ား အား ျပန္လည္တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕တြင္းအဓိကေရေျမာင္းမႀကီးမ်ားအား ဆယ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားစီမံခ်က္ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ ထား၀ယ္စုေခ်ာင္းဆယ္ယူေရးသည္ စီမံခ်က္တြင္ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ပါသျဖင့္ စီမံခ်က္အတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္( ၁၁း၂၀ ) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (န၀မေန႔) က်င္းပမည့္ရက္ကို (၉.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။