4883

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (န၀မေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (န၀မေန႔)ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး အနက္ (  ၂၆   )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း()ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးမင္းေအာင္မြန္၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္()မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳက္သလႅံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနႏွင့္က်ိဳက္သလႅံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအပါအ၀င္ ေတာင္႐ိုးတန္း ေတာင္တန္းႀကီးအား သဘာ၀ေဘးသင့္လာပါက ဆံုးရံႈးမႈမျဖစ္ေပၚေစေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ က်ိဳက္သလႅံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကုန္းေတာ္၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းေျမၿပိဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ တင္ဒါေခၚယူၿပီး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ က်ိဳက္သလႅံအပါအ၀င္ ေတာင္႐ိုးတန္းေတာင္တန္းႀကီးမ်ားအား သဘာ၀ေဘးသင့္လာပါက ဆံုးရွံုးမႈမျဖစ္ေပၚေစေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အျပင္ ေတာင္ေစာင္းေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကေသာ ရပ္ကြက္မ်ားရွိျပည္သူမ်ားအား ေျမၿပိဳျခင္းကဲ့သို႕ေသာေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ေဘးအႏၲရယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၂)     ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္()မွ လယ္ယာေျမေရာင္းခ်ျခင္း၊ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္းတို႕ကို သက္ဆိုင္ရာလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန သတ္မွတ္ထားသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ မွတ္ပံုတင္ခတို႕ကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ပံုစံ()ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ လယ္ယာေျမအား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို (..၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွစတင္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ()()ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္တံဆိပ္ေခါင္းတန္ဖိုးကိုေတာ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ (..၂၀၁၉) ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၁၄၆/၂၀၁၉)အရသတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားပါေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ျပည္သူမ်ားရွင္းလင္းစြာ သိရွိ ႏိုင္ဖို႕အတြက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ရံုးမ်ားတြင္ ဗီႏိုင္းျဖင့္ထင္သာျမင္သာစြာ ေရးသားေၾကညာထားပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၃)     ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္()မွ ကုလသမဂၢ၏ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကို ရင္ဆိုင္တံု႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ၿမိဳ႕အျဖစ္စာရင္းသြင္း ခံရေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္က UNISDR ကုလသမဂၢေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ျခင္း ေလ်ာ့က်ေရးရံုး၏အဆိုျပဳခ်က္အရ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ကို ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေပၚေပါက္ေစေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ စီမံခ်က္ေတြ ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈ UNISDRအဖြဲ႕ရဲ႕ နည္းပညာကူညီပံ့ပိုးမႈ ဆက္စပ္ႏွွီးႏြယ္ေနတဲ့ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး စံသတ္မွတ္ခ်က္(၁၀)ခ်က္အေပၚ ဝိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးအၾကံျပဳၿပီး Action Plan ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ရဲ႔ ေဘးဒဏ္ခံႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရတစ္ခုတည္း၊ဌာနတစ္ခုတည္း၊အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း ေဆာင္ရြက္မရေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေျခခံေသာ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားပါ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ပိုမို ခံႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)     ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ()မွ ျပည္နယ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္အရည္အေသြးစိစစ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ကြင္းဆင္း စိစစ္ၿပီးအေရအတြက္၊ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္က်န္ရွိအေရအတြက္တို႔ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမႈအတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တင္ျပသည့္ဦးေရ (၄၇)ဌာန ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းဦးေရ (၁၃၆၀)ခု အတြက္ ၿပီးစီးမႈကို အားလံုးေဆာင္ရြက္စိစစ္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ လုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသည့္အစီအစဥ္မွာ Third Party တစ္ခုျဖစ္သည့္ စာရင္းစစ္ အဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးၿပီးသည့္အခ်ိန္ထိ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆင့္ဆင့္မွ ၀န္ႀကီးအထိတာ၀န္ယူသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ဦးမင္းေအာင္မြန္၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊မဲဆႏၵနယ္
အမွတ္
()မွ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ၾကာအင္းစံျပေက်းရြာရွိ ဗညားဒလအိမ္ရာစီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရး ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ဗညားဒလအိမ္ရာစီမံကိန္း တိုက္ခန္း မ်ားအား ေရာင္းခ်ရာတြင္ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း၊ ျပည္သူလူထု()မ်ိဳးအား အိမ္ရာေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီ၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုက္ခန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို (၂၂..၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွ (၁၀..၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ ()ပတ္ၾကာေရာင္းခ်ခဲ့ရာ စုစုေပါင္း(၄၆၈)ဦးေလွ်ာက္ထားလာပါေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စိစစ္ရာတြင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္သူကို ပထမဦးစားေပး၊ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္သူကို ဒုတိယဦးစားေပး၊ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ အနည္းငယ္မကိုက္ညီသူမ်ားကို တတိယဦးစားေပးအျဖစ္ စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ လက္ငင္း၀ယ္ယူႏိုင္သူ (၁၀၂)ဦး၊ ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြရယူ၀ယ္ယူသူ (၉၅)ဦး၊စုစုေပါင္း(၁၉၇)ဦးစိစစ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားအား ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စက္တင္ဘာလ တတိယပတ္မွစတင္၍ တိုက္ခန္းနံပါတ္မ်ား မဲႏိႈက္၍ ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဘဏ္မ်ားမွ ႏွစ္ရွည္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာ ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရမွၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားအပ္ပါသည္။

(၆)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္()မွ  မြန္ျပည္နယ္၏လာမည့္  ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ရန္ပံုေငြ၊ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ကာလ၏ပထမ (၃)လပတ္တြင္ တင္ဒါေခၚယူႏိုင္ေရး မည္သို႔စီစဥ္ထားသည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က  ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလမွစက္တင္ဘာလအထိ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ၊ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဌာနမွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကို ပုဂၢလိကသို႔တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျ့ဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္မွစတင္၍ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း တင္ဒါ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ တင္ဒါေခၚယူျခင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ တင္ဒါထည့္သြင္းကာ (၁)လႀကိဳတင္ေခၚယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါလက္ခံေရးႏွင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ၾကမ္းခင္းေစ်းတြက္ခ်က္ေရးေကာ္မတီ၊ အရည္အေသြးစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၊ လက္ခံေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ယခုလတြင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ၿပီး တတိယပတ္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သူမ်ားႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး၊ ဒီဇင္ဘာလ တတိယပတ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တင္ဒါေခၚယူေရးကို အမ်ားျပည္သူ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာသိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းပစၥည္း (၁၀)သန္း ေအာက္ျဖစ္ပါကယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာကုမၸဏီ(၃)ခုအားေစ်းနႈန္းအတည္ျပဳလႊာေတာင္းခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းအနည္းဆံုးတင္သြင္းသူအား ၀န္ေဆာင္မႈရယူုျခင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းပစၥည္း(၁၀)သန္းႏွင့္ သန္း(၁၀၀)ထိျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ
ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အိတ္ဖြင့္တင္ဒါဖြင့္ပြဲကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈွရွိေအာင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ ကုမၸဏီအမည္စာရင္းအား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႕ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ (၃)လအတြင္း အျမန္ဆံုးတင္ဒါေခၚယူႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

၃။       အစည္းအေ၀းကို နံနက္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ေဆာင္ရြက္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။