5330

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)

တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၃၀)ဦးတက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၃၀)ဦး တက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)တြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကတင္သြင္းခဲ့ေသာ

မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာလ်ာထားခ်က္တင္ျပ ျခင္း၊ လ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး) ဦးထြန္းမင္းေအာင္ တို႔မွအၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ လ်ာထားခ်က္တင္သြင္းေသာ  စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္  လ်ာထားခ်က္ အား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔)တြင္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၅)ခုေမးျမန္းေျဖၾကား ျခင္း၊ လ်ာထားခ်က္တစ္ရပ္အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ ဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္သူ(၉)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို နံနက္(၁၀း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)ကို (၂၇.၅.၂၀၂၀)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔) ကို (၂၂.၅.၂၀၂၀)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၃၀)ဦးတက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦးအနက္ (၃၀)ဦး တက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ေျဖၾကားျခင္း၊ အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)တြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကတင္သြင္းခဲ့ေသာ

မြန္ျပည္နယ္၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာလ်ာထားခ်က္တင္ျပ ျခင္း၊ လ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး) ဦးထြန္းမင္းေအာင္ တို႔မွအၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ လ်ာထားခ်က္တင္သြင္းေသာ  စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္  လ်ာထားခ်က္ အား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔)တြင္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေမးခြန္း(၅)ခုေမးျမန္းေျဖၾကား ျခင္း၊ လ်ာထားခ်က္တစ္ရပ္အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ ဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္သူ(၉)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို နံနက္(၁၀း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)ကို (၂၇.၅.၂၀၂၀)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။