အမည္           –         ေဒါက္တာေအးဇံ

တာ၀န္           –         ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

မဲဆႏၵနယ္       –       က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)

ပါတီ              –          အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ